V/v thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP

Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Cục Thể dục thể thao đề nghị Văn phòng, các đơn vị thực hiện:

Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Cục Thể dục thể thao đề nghị Văn phòng, các đơn vị thực hiện: