Xây dựng chiến lược dài hạn, đồng bộ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng liên quan quyết liệt thực hiện trong thời gian tới.

Sáng 6/6, phát biểu kết thúc phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

Các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi cụ thể, ngắn gọn, đúng nội dung chất vấn; một số đại biểu tích cực tranh luận để làm rõ hơn vấn đề chất vấn, thể hiện sự quan tâm của các vị đại biểu Quốc hội cũng như của cử tri, nhân dân đối với lĩnh vực này.

Phiên chất vấn có 45 lượt ý kiến phát biểu (trong đó có 37 ý kiến chất vấn, 08 ý kiến tranh luận).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời thẳng thắn, tâm huyết, cụ thể, đầy đủ các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã tham gia trả lời làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số đã cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào. Công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật được quan tâm. Thể thao thành tích cao có nhiều tiến bộ, có thành tích đạt cấp khu vực, châu lục và quốc tế.

Công tác hỗ trợ vận động viên thể thao sau thời kỳ thi đấu đỉnh cao được quan tâm hơn với sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn nhiều vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết. Đó là công tác tuyển chọn, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống; chế độ tiền lương, mức bồi dưỡng đối với nghệ sĩ, diễn viên; việc thu hút các nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thành tích của Thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, chưa tương xứng với vị thế của thể thao Việt Nam. Công tác đào tạo, hướng nghiệp, chuyển đổi nghề đối với vận động viên sau khi kết thúc thi đấu gặp nhiều khó khăn. Chế độ tiền lương, chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên thể thao còn thấp.

Năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam chưa cao, sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn. Thiếu chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đêm. Hoạt động của Quỹ hỗ trợ và phát triển du lịch còn khó khăn, chưa vận hành hiệu quả.

Các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số đã cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào. Công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật được quan tâm. Thể thao thành tích cao có nhiều tiến bộ, có thành tích đạt cấp khu vực, châu lục và quốc tế…

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn nhiều vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết.

Qua phiên chất vấn kỳ này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, các Bộ trưởng liên quan quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tuyển chọn, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu, đặc thù. Tiếp tục chăm lo, xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về chế độ tiền lương, phụ cấp nghề, chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực, uy tín về đào tạo nghệ thuật.

Thứ hai, khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. chú trọng xây dựng nơi vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cộng đồng.

Xây dựng chiến lược dài hạn, đồng bộ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao. Tôn vinh và đãi ngộ xứng đáng các vận động viên xuất sắc. Có giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề cho vận động viên sau khi kết thúc thi đấu. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Thứ ba, sớm ban hành và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt chính sách, nhiệm vụ về phát triển sản phẩm du lịch mới, trong đó nghiên cứu thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại các địa bàn trọng điểm.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch; chú trọng phát triển và khai thác phân khúc thị trường theo các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh; đẩy mạnh truyền thông về chính sách thị thực mới của Việt Nam. Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành và phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Thứ năm, tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được ban hành. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch.

KC

Ảnh trong bài
  • Xây dựng chiến lược dài hạn, đồng bộ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao