CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sử VHTTDL Bắc Giang: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020

2230 Lượt xem

Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua, Sở VHTTDL Bắc Giang luôn bám sát các nhiệm vụ về cải cách hành chính của tỉnh theo Kế hoạch số 236/KH-UBND tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần vào kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan quản lý nhà nước.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực ngành phụ trách, Sở VHTTDL Bắc Giang đẫ tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính. Phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác văn hóa, thể thao, du lịch một cách hiệu quả.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai tích cực. Sở đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính để phù hợp với quy định của Trung ương và địa phương; Kiến nghị thay thế những quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, tài chính cho cá nhân, tổ chức. Việc xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính hàng năm. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Sở cũng thực hiện nghiêm chế dộ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời việc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định khi có sai sót.

Đặc biệt, Sở đã không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tren cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính nhằm loại bỏ phiền hà, tạo sự thông thoáng trong giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Theo thống kê, trung bình mỗi năm Sở VHTTDL Bắc Giang tiếp nhận giải quyết từ 500 đến 700 thủ tục hành chính. Trong năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL đã thực hiện tiếp nhận 395 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Biểu diễn nghệ thuật, Di sản văn hóa, Du lịch lữ hành, Quảng cáo, Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Văn hóa cơ sở, Xuất nhập khẩu văn hóa không kinh doanh và Thể dục thể thao.

Cùng đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính đã được Sở VHTTDL thực hiện tốt, đúng thời gian quy định, đã có 89% hồ sơ được trả kết quả trước hạn, 11% hồ sơ được trả kết quả đúng hạn và không có hồ sơ chậm muộn. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, với những diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc giãn cách xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở VHTTDL được đẩy mạnh, Sở khuyến khích sử dụng hình thức giao dịch trực tuyến, đồng thời cắt giảm tối đa những thủ tục cần thiết đã góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước; giảm tiếp xúc trực tiếp, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công chức cũng như giảm thiểu được nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid 19.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân và các tổ chức một cách thuận tiện, Sở VHTTDL Bắc Giang đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cũng như các đơn vị trực thuộc tăng cường trao đổi văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số gửi nhận văn bản điện tử, đảm bảo 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trao đổi công việc. Cung cấp 100% thủ tục hành chính lên mức độ 3 trên hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh. Cùng với đó, Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành công việc trong cơ quan Sở, hầu hết các văn bản điều hành được thực hiện thông qua phần mềm. Sở đã chuyển đổi thành công từ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015.

Để đáp ứng yêu cầu trong việc ứng dụng phần mềm CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành Sở đã tiến hành nâng cấp trang thông tin điện từ của ngành, xây dựng các mục tin theo đúng Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ TT&TT về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện từ hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/6/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Nhờ đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết luôn được rà soát, công bố công khai và mẫu hóa, số hóa theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch đã tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa quy định. Hiện nay, có 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở VHTTDL Bắc Giang, trong đó có 36 thủ tục thuộc lĩnh vực TDTT; Văn hóa 51 thủ tục; Du lịch 26 thủ tục và gia đình 112 thủ tục.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Bắc Giang được công khai niêm yết minh bạch tại trung tâm hành chính công của tỉnh và đăng tải trên trang web của Sở theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn/ giúp cho người dân thuận lợi, dễ dàng trong tra cứu, thực hiện giao dịch hành chính. Để đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, Sở đã thực hiện gửi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng thường xuyên, tổ chức đối thoại trực tiếp thông qua các hội nghị...

Với những kết quả đạt được trên, trong kế hoạch công tác năm 2020, Sở VHTTDL Bắc Giang tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những khâu đột phá, có tác động lớn đến sự phát của ngành VHTTDL. Sơ VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu đạt từ 99% trở lên kết quả xử lý các văn bản đến, văn bản đi, văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên trước và đúng thời hạn. Thực hiện đạt 98% trở lên thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình;  thực hiện đảm bảo 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Để hoàn thành các mục tiêu trên, một loạt các nhiệm vụ được ngành VHTTDL Bắc Giang đặt ra như: tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Sở sẽ tiến hành các đợt kiểm tra công vụ và chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt quy chế làm việc, cũng như các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức nơi công sở, đặc biệt là trách nhiệm công việc, tuân thủ thời gian làm việc… Khuyến khích các sáng kiến, cải tiến rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời đôn đốc, bảo đảm tiến độ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

VD

Print
2230 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top