CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Tuyên Quang đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2020

1955 Lượt xem

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Đây là những định hướng cụ thể để công tác cải cách hành chính của Sở đạt được những kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm 2020.

Một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang là việc cải cách các thủ tục hành chính. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 130 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh; 18 thủ tục hành chính cấp huyện; 05 thủ tục hành chính cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Cùng với đó công bố danh mục quy trình nội bộ, nội bộ liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; rà soát kiến nghị đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính.

Sở đã tiến hành xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính như: kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đăng ký nội dung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Lãnh đạo Sở luôn quan quan tâm, chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở thường xuyên tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như thực hiện tiếp nhận ý kiến góp về thủ tục hành chính. Sở cũng đã xây dựng Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 đối với thủ tục hành chính giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, gửi các huyện, thành phố tham gia ý kiến, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở (sovhttdltuyenquang.vn). Sở đã tiến hành niêm yết địa chỉ tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại bộ phận một cửa của Sở theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính được Sở đẩy mạnh triển khai tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử, điều này đã giúp cho việc xử lý các hồ sơ  thủ tục hành chính của Sở đều hoàn thành và được xử lý trước hạn. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận và trả kết quả 81 hồ sơ, không có hồ sơ nào bị giải quyết quá thời gian quy định.

Bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã tập trung thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Sở đã tiến hành xây dựng kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn cho đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời hoàn thành việc hợp nhất Ban Quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào với Bảo tàng tỉnh; bàn giao nhân sự, công việc, tài chính, tài sản, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ phát triển du lịch của Ban Quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào về Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng. Sở quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, điều chỉnh biên chế đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở một cách hợp lý; việc bố trí, phân công và sử dụng công chức đều dựa trên cơ sở yêu cầu công việc theo đúng tiêu chuẩn, chức danh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức được lãnh đạo Sở chú trọng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã cử 01 công chức đi học bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, 34 công chức viên chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh. Dân chủ, công khai, đúng quy trình trong việc lấy phiếu tín nhiệm của đảng viên, quần chúng trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt Sở đã tiến hành đăng ký thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương giai đoạn 2020-2025.

Đối với công tác cải cách tài chính công, Sở đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chế độ chính sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2020, Luật Kế toán 2003, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước cũng như Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập. Sở đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án cải cách tài chính công, cụ thể là hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm quản lý, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công để hạn chế tiêu cực trong xử lý ngân sách, trong đó quản lý, cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở dự toán năm được giao, Sở đã thực hiện quản lý chi tiêu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị cũng được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn Sở.

Một trong những điểm nhấn nữa trong công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang là việc áp dụng công nghệ thông tin vèo việc thực hiện hiện đại hóa hành chính. Theo đó, những tháng đầu năm 2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý điều hành văn bản cũng như tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến với 100% hồ sơ được giải quyết qua môi trường mạng. Sở đã duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh gọn kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của Sở. Sở cũng đã tiến hành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính thông qua hoạt động của đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động. Các đội chiếu phim lưu động đã thực hiện 265 buổi tuyên truyền và các đội thông tin lưu động thực hiện 362 buổi tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 30c/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giải đoạn 2011-2020, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; kế hoạch số 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020,...

Với những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ những văn bản có nội dung trái pháp luật, không còn phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục tiến hành rà soát kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia định, thể thao và du lịch, ưu tiên thủ tục hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, đảm bảo thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục rà soát, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức cũng như đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các nội dung của công tác quản lý công chức, viên chức.

KC

Print
1955 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top