CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

2070 Lượt xem

Trong những năm qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Để duy trì được vị trí này, Sở VHTTDL Quảng Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, chỉ số cải cách hành chính của ngành VHTTDL tỉnh Quảng Nam luôn nằm trong Top dẫn đầu trong các Sở, ban ngành của địa phương.  Có được thành công này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ đảng, lãnh đạo ngành VHTTDL trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các hoạt động quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực mà Sở quản lý. Thành công có được cũng phải kể đến sự áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của Sở.100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan chuyên môn được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001.

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định 61 tại Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả nhất định và tiếp tụcđược triển khai vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại TTCC tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 100% các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hạn. Trong Quý I/2020, Sở đã tiếp nhận, giải quyết hơn 174 hồ sơ các loại đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết thực của các tổ chức và cá nhân, trong đó: đã giải quyết 132 hồ sơ, đang giải quyết 42 hồ sơ.

Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng. Sở cũng đã ban hành những kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sáng tạo; tiến hành cập nhật thường xuyên các phóng sự, tin, bài viết về CCHC, TTHC và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở. Các thông tin cập nhật về cơ bản đã kịp thời truyền tải tình hình triển khai, kết quả CCHC của Sở cũng như trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế, chỉ tính riêng trong Quý I/2020,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 và 09 kế hoạch chi tiết, gồm: Quyết định số 592/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL ngày 10/02/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở VHTTDL năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2020 về việc thực hiện công tác pháp chế năm 2020; Kế hoạch số 17/KH-SVHTTDL ngày 24/02/2020 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020;  Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL ngày 25/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL ngày 27/02/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-SVHTTDL ngày 27/02/2020 về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020; Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL ngày 27/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020; Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 28/02/2020 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và Thông báo số 01/TB-SVHTTDL ngày 03/01/2020 về Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để ứng phó trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai việc thực hiện tiếp nhận việc nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đối với 25 thủ tục và tiếp nhận theo hình thức Bưu chính công ích với 103 thủ tục hành chính còn lại.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; triển khai thực hiện tốt chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của Ngành.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính, cụ thể: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hànhchính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định 3490/QĐ-BNV ngày10/10/2016 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/21/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 09/01/2020 của Sở về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020…

Tuyên truyền về kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của tỉnh; kết quả cải cách hành chính của Sở; kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, tránh nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân. Các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được đưa ra là: Tiếp tục duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở; phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong top đầu các Sở, ban, ngành của tỉnh. 100% các phòng, đơn vị của Sở bố trí công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu đồng bộ, hợp lý.

Tổ chức triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (sửa đổi) và các quy định, hướng dẫn có liên quan gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy. Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và được cập nhật, theo dõi thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Phấn đấu có tối thiểu 60% số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 40% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ giao dịch trên Cổng dịch vụ công được xác thực điện tử. 100% văn bản giao dịch với các Sở, ban, ngành, địa phương dưới dạng điện tử (không bao gồm văn bản có nội dung mật).

KC

Print
2070 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top