TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định thực hiện tốt công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

668 Lượt xem

Nhờ sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, công tác CCHC 6 tháng đầu năm của Sở VHTTDL Nam Định đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Các TTHC được duy trì niêm yết theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng CNTT phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả.

6 tháng đầu năm đã xử lý và giải quyết 100% hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn

Một trong những điểm nhấn trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Kế hoạch CCHC được quan tâm thực hiện thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban của Sở đã cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ và của tỉnh phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác CCHC, nắm vững mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực mà Sở quản lý.

Sở thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực của ngành, kịp thời cập nhật, triển khai những văn bản mới, loại bỏ những văn bản hết hiệu lực thi hành. Nhiều Đề án cũng đã được Sở hoàn thành trong 6 tháng đầu năm để trình UBND tỉnh phê duyệt như: Đề án bảo tồn phát huy giá trị Di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt"; "Đề án phát triển TDTT tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thuộc địa phương quản lý cũng như Quy định về việc khen thưởng HLV, VĐV của tỉnh đạt thành tích cao tại các giải thi đấu TDTT,...

Image

Các TTHC được đuwọc cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin của Sở VHTTDL Nam Định

Về công tác cải cách TTHC, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ TTHC không còn hiệu lực; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định. Ngoài các TTHC do cơ quan có thẩm quyền ban hành để giảm bớt phiền hà các TTHC cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, Sở VHTTDL Nam Định không thực hiện việc ban hành thêm các TTHC. Hiện nay, Sở VHTTDL đang thực hiện 141 TTHC trong đó có 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh do UBND tỉnh công bố được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định.

Các TTHC của Sở được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của Trung ương, của tỉnh về nội dung, hồ sơ, thời gian thực hiện đều được cắt giảm tối thiểu so với quy định. Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp được niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở, trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định nên thuận tiện cho người dân, tổ chức đến liên hệ làm việc. Theo đó, 100% kết quả hồ sơ được trả trước hạn, đúng hạn và không có hồ sơ bị chậm hay quá hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng không có phản ánh của các tổ chức, cá nhân về thực hiện TTHC sai quy định hoặc có hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong việc hướng dẫn các TTHC của Sở.

Bên cạnh đó, trong công tác đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho cơ quan. Trên cơ sở dự toán năm được giao, Sở đã thực hiện quản lý chi tiêu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 100% các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Ngay từ đầu năm 2020, Sở đã thực hiện công khai sử dụng kinh phí, sử dụng tài sản cơ quan trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định của Nhà nước.

Để tăng hiệu quả việc thực hiện giải quyết các hồ sơ TTHC, Sở cũng đẩy mạnh việc triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT tại Sở trên phần mềm quản lý văn bản đảm bảo tất cả các văn bản đi và đến Sở (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Sở đã triển khai tốt các phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT.

Việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mức độ 3,4 của Sở luôn đảm bảo theo đúng quy định. Hiện trong 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì có 67 TTHC trực tuyến cấp độ 3,4 (đạt 53,6%). Chỉ tính riêng trong Quý II, Sở đã tiếp nhận 62 hồ sơ đều là hồ sơ trực tuyến, trong đó 19 kết quả thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, Sở tiếp tục thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC

Để đẩy mạnh hơn công tác CCHC, Sở VHTTDL Nam Định đã xây dựng 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các văn bản của nhà nước về công tác CCHC, gắn công tác CCHC với việc tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ VHTTDL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hành tiết kiện, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, trên cơ sở đó điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vị trí việc làm cho phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Hoàn thiện dự thảo các Đề án thực hiện việc hợp nhất, thành lập mới, giải thể và giao quyền đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí thường xuyên; tổ chức mở lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bản tỉnh Nam Định. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 theo quy định tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Bên cạnh đó, Sở tập trung tiến hànhrà soát, đơn giản hóa, công khai minh bạch các TTHC, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết TTHC trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát; tăng cường kiểm tra việc thực hiện TTHC và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp, gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện trang hành chính công theo quy định của tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ; nâng tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử lên 100%; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng của sở, ngành đạt 100%.

KC

Print
668 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top