CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách TTHC

1383 Lượt xem

Xác định cải cách hành chính (CCHC) có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực do ngành quản lý và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Đặc biệt, những kết quả về cải cách TTHC đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác CCHC của ngành VHTTDL tỉnh.

Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở VHTTDL Lâm Đồng đặt ra 9 mục tiêu, trong đó trọng tâm là: tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông; phấn đấu 40% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến đối với dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 30% đối với dịch vụ mức độ 4. Các TTHC được rà soát, cập nhật tham mưu trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của Sở, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh bảo đảm đúng quy định.

Để đạt được những mục tiêu trong kế hoạch, Sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đó là tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xem là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ CCHC. Chính vì vậy, trong những tháng đầu năm 2021, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được kiện toàn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn theo quy định và phẩm chất đạo đức cũng như kinh nghiệm để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; mở sổ, hòm thư góp ý, biển tên chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ.

Đặc biệt, trong thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", Sở đã áp dụng cho toàn bộ 121/121 TTHC theo quyết định công bố của UBND tỉnh. Phân công 01 công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Cùng với đó, việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được triển khai hiệu quả. Cụ thể, Sở đã ký hợp đồng số 3159/HĐ/HCC/BĐLĐ ngày 05/8/2020 chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC một số dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quý I năm 2021, Sở tiếp nhận 235 hồ sơ và đã giải quyết 231 hồ sơ, còn 04 hồ sơ trong hạn giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Trong đó, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc triển khai tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong số 235 hồ sơ thì có 159 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Công tác rà soát, đánh giá kiến nghị đơn giản hóa TTHC được triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Theo đó, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Tờ trình số 24/TTr-SVHTTDL ngày 25/02/2021 về  việc công  bố  danh  mục  thủ tục hành chính mới; bãi bỏ trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, tổng số TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: cấp tỉnh 121 thủ tục (trong đó mức độ 3: 20, mức độ 4: 19), cấp huyện 20 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục.

100% TTHC được niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin của Sở và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời cập nhật trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, theo dõi tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được sắp xếp bố trí phù hợp, tinh giản biên chế, tuyển dụng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luôn được chú trọng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC được triển khai thường xuyên theo kế hoạch. Hiện Bộ máy tổ chức của Sở gồm: Giám đốc Sở và 03 Phó Giám đốc; 05 phòng (Văn phòng, Thanh tra, 03 phòng chuyên môn) và 05 đơn vị trực thuộc.  Sở đã xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, các vị trí công tác phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

Hiện, đội ngũ công chức của Sở gồm 42 biên chế và 01 Hợp đồng 68. Trong đó, có 09 Thạc sĩ, đạt 21/%; Đại học 32, đạt 75%; Trung cấp 02, đạt 5%, về trình độ lý luận chính trị (Cao cấp 09; Trung cấp 19); về trình độ quản lý nhà nước (Chuyên viên cao cấp 01, chuyên viên chính 06; Chuyên viên 27; Thanh tra viên chính 03; Thanh tra viên 02). Đội ngũ viên chức gồm 154 viên chức, trong đó có 03 Thạc sĩ, đạt 2%; Đại học 103, đạt 67%; Cao đẳng: 19, đạt 12%; Trung cấp 25, đạt 16%, còn lại 4, chiếm 3%; trình độ  Lý luận chính trị (Cử nhân: 01, Cao cấp 05; Trung cấp 25); Quản lý nhà nước (Chuyên viên chính 12; Chuyên viên 55).

Công tác Cải cách tài chính công đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy được tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần kìm chế lạm phát, giảm chi tiêu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

Thêm một điểm nhấn trong kết quả CCHC của Sở đó là việc thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Theo đó, 100% văn bản đi, văn bản đến (trừ văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước đều xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. 100% CBCC được cấp hộp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử của tỉnh giúp việc gửi, nhận văn bản tiết kiệm chi phí và nhanh chóng, tiện lợi. Ngoài ra, Sở còn sử dụng hiệu quả Phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán Misa Mimoza, phần mềm Kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội và Kho bạc nhà nước…

Nhờ đẩy mạnh ứng  ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến hoạt động tương đối ổn định. Đến nay, Sở đã cung cấp 39/121 TTHC mức độ 3 và mức độ 4 (trong đó: 20 TTHC mức độ 3, 19 TTHC mức độ 4).

Cùng với đó, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 121 TTHC tại Sở đã đi vào ổn định, nề nếp. Các phòng, ban đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, CBCC đã nâng cao ý thức với nhiệm vụ được giao, phân công công việc rõ ràng. Đặc biệt, ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ, gắn kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp nơi công sở, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC được nâng lên.

Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở cũng như tinh thần, trách nhiệm của CBCCVC về thực hiện kế hoạch công tác CCHC năm 2021. Thông qua hoạt động CCHC tại Sở và các đơn vị trực thuộc đã góp phần xây dựng môi trường thông thoáng, văn minh, hiện đại. Đây là tín hiệu rất khả quan, là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục có những giải pháp thiết thực trong công tác CCHC, góp phần nâng cao vị trí của Sở trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức.

Tháng 5/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn. Sở VHTTDL dẫn đầu bảng xếp hạng CCHC của các sở, ban, ngành với 96,89 điểm. Kết quả này cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của Sở VHTTDL Lâm Đồng trong việc thực hiện CCHC (từ vị trí thứ 8 năm 2019 lên vị trí thứ 1/19 Sở ban, ngành)

VD

Print
1383 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top