CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Hải Dương tích cực đẩy mạnh công tác CCHC

2410 Lượt xem

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Sở VHTTDL Hải Dương luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, góp phần đưa ngành VHTTDL Hải Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển - thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong việc thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành VHTTDL quản lý, Sở VHTTDL Hải Dương đã chủ động, tích cực và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai hiệu qủa công tác cải cách hành chính theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các nội dung của cải cách hành chính được triển khai thực hiện gồm: cải cách thể chế; cải cách Thủ tục hành chính; cải cách bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Các TTHC được công khai niêm yết tại bộ phận một cửa góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về hành chính (Ảnh: VD)

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, hàng năm, Sở VHTTDL Hải Dương đã kịp thời ban hành Kế hoạch và đẩy mạnh tuyên truyền văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn thể cán bộ, công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là các quy định về lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch như: ban hành quyết định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL; công bố danh mục các TTHC được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở VHTTDL Hải Dương; công bố danh mục các TTHC thực hiện và TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch vụ đã chính thức công khai tới người dân và doanh nghiệp.

Công tác cải cách thể chế được quan tâm thực hiện, Sở đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; rà soát đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung đối với 13 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ đối với 7 văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC được ban hành, Sở đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các TTHC cho phù hợp với quy định hiện hành và các TTHC do Bộ, ngành ở Trung ương ban hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính và không để tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn.

Đến nay, Sở VHTTDL Hải Dương có 127 TTHC được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó lĩnh vực TDTT - 35 TTHC, lĩnh vực văn hóa - 148 thủ tục, lĩnh vực gia đình -12 Thủ tục, lĩnh vực du lịch - 26 thủ tục; lĩnh vực Mĩ thuật -1 thủ tục, lĩnh vực triển lãm - 5 thủ tục. Tất cả các TTHC đều sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Sở cũng đã rà soát, lập danh mục TTHC thực hiện rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết TTHC. Theo công bố năm 2019, đã có 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Hải Dương (về lĩnh vực Thể dục thể thao và Karaoke, vũ trường) được bổ sung, sửa đổi và rút ngắn thời gian trả kết quả chỉ còn từ 4-7 ngày; 34 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, Sở cũng lập danh mục TTHC đề nghị cải tiến theo hướng đơn giản hóa; xây dựng và áp dụng 100% TTHC theo cơ chế một cửa...

Công tác công khai TTHC cũng được Sở VHTTDL Hải Dương thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đã niêm yết công khai bộ TTHC tại một cửa, tại bảng công khai các hoạt động của Sở, tại các phòng làm việc của cơ quan nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai địa chỉ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để các tổ chức, cá nhân biết và gửi phản ánh, kiến nghị theo quy định. Sở cũng đã công khai bộ TTHC trên website của đơn vị tại địa chỉ http://sovhttdl.haiduong.gov.vn; chỉ đạo các phòng có liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực thi TTHC đã được công bố, đảm bảo công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương Nhà nước trong thực hiện TTHC; tiếp tục công khai số điện thoại đường dây nóng của các bộ phận chuyên môn để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan lĩnh vực giải quyết. Hàng năm, Sở đều có sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC được cấp có thẩm quyền công nhận để triển khai nhằm thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy cán bộ cũng được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tinh gọn, hợp lý theo đề án việc làm đã được phê duyệt; chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị được xác định, phân công cụ thể. Hàng năm, Sở thực hiện việc rà soát quy hoạch cán bộ, luân chuyển và điều động cán bộ công chức cho phù hợp với chuyên môn. Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng việc tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ về VHTTDL và các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ hành chính do tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính cùng với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; từng bước phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, người lao động trong kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng quy định. Các phòng, đơn vị luôn nâng cao ý thức, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, tiết kiệm, chống lãng phí, tận tụy phục vụ nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu thuộc các lĩnh vực do Sở quản lý được quản lý bằng phầ mềm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt là trong việc thực hiện các TTHC; duy trì và khai thác mạng Internet, mạng LAN; nâng cao hiệu quả ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh được đẩy mạnh. Sở cũng quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao; kịp thời đăng tải thông tin hoạt động, cung cấp thông tin và hướng dẫn TTHC công qua Trang Thông tin điện tử của Sở; tiếp tục ứng dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý cán bộ; áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 về giải quyết TTHC; tăng cường quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương luôn giữ vững trong top các Sở, ban ngành của tỉnh về xếp hạng cải cách hành chính. Năm 2019, Sở VHTTDL Hải Dương xếp thứ 11 trong các Sở, ban ngành của tỉnh với 89,01%. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành đạt 90,6%, xây dựng tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 94,12%, cải cách thủ tục hành chính đạt 73,53%, cải cách tổ chức bộ máy đạt 100%, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đạt 100%, cải cách tài chính công 100%, hiện đại hóa hành chính đạt 76,19 và tác động của CCHC đạt 91,35%. Đây là những con số cho thấy công tác CCHC của Sở đã đang được quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với những kết quả trên có thể khẳng định, CCHC đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn của Sở ngày càng phát triển. Theo báo cáo của Sở VHTTDL Hải Dương trong năm năm trở lại đây, các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình do Sở quản lý đã đạt được những kết quả đáng biểu dương.

Trong đó, nổi bật trong lĩnh vực văn hóa là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với "xây dựng nông thôn mới", phong trào thực hiện "nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang", công tác nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tính đến quý I, năm 2020, toàn tỉnh ước có 85% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 93,7% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hoá… Về TDTT, Hải Dương luôn nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố, ngành có thành tích thể thao mạnh nhất cả nước, ngày càng nhiều VĐV của tỉnh tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế đạt thành tích xuất sắc. Trong 5 năm, thể thao Hải Dương đạt 1.884 bộ huy chương (579HCV, 626HCB và 661HCĐ), 4 kiện tướng quốc tế và 59 kiện tướng quốc gia; số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của tỉnh tính đến nay ước đạt 32% dân số; số hộ gia đình thể thao là 22% và toàn tỉnh hiện có trên 3500 CLB, nhóm tập luyện TDTT. Về Du lịch, Hải Dương từng bước phát triển và có nhiều khởi sắc, khách du lịch tăng từ 3,6 triệu lượt (năm 2015) lên gần 4,3 triệu lượt (năm 2019), khách lưu trú tăng trung bình 7,7%/năm, doanh thu du lịch tăng trung bình 10,2%/năm. Công tác gia đình cũng đạt được những kết quả khả quan, trong đó tình trạng bạo lực đã giảm dần theo các năm: từ 94 vụ trong năm 2015 xuống còn 39 vụ trong năm 2019…

Cùng với những kết quả trên, công tác CCHC của Sở VHTTDL Hải Dương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao, một phần là do tiếp cận thông tin của người dân còn thấp, mặt khác người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC còn gặp nhiều khó khăn, do hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn; một số TTHC còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, thời gian giải quyết hồ sơ còn chậm...

Phát huy những hiệu quả đã đạt được trong thời gian tới Sở VHTTDL Hải Dương đặt ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của đơn vị đó là tiếp tục tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính; duy trì thực hiện tốt việc công bố, công khai đầy đủ, kịp thời Danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở; đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục tập trung cải cách thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng cải cách TTHC; đặc biệt không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm hiện đại hóa nền hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC của Sở; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích...

VD
 

Print
2410 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top