TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Nai: trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xử lý hơn 344 hồ sơ ở mức độ 3,4

596 Lượt xem

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở VHTTDL Đồng Nai được đặt ra trong năm 2020. Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Sở đã tổ chức họp bàn về đẩy mạnh công tác CCHC phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng, từng cán bộ, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020. Theo đó, đối với nhiệm vụ hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, đơn vị đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 8 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL đã xử lý hơn 344/366 hồ sơ ở mức độ 3,4.

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020

Để công tác triển khai CCHC của Sở triển khai mang lại kết quả qua, Sở đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể như: Kế hoạch số 110/KH-SVHTTDL, ngày 17/01/2020 về cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 115/KH-SVHTTDL, ngày 17/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020; Kế hoạch số 111/KH-SVHTTDL, ngày 17/01/2020 về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch số 116/KH-SVHTTDL, ngày 17/01/2020 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Hàng tuần, lãnh đạo Sở thường xuyên nghe phòng TCHC – bộ phận thường trực thực hiện công tác CCHC của đơn vị báo cáo các nội dung liên quan; từ đó chỉ đạo các bộ phận phối hợp thực hiện; đặc biệt, lãnh đạo Sở chú trọng quy trình giải quyết TTHC, đảm bảo quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ và trả kết quả, TTHC theo cơ chế một cửa, qua dịch vụ Bưu chính đúng hẹn; chỉ đạo cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành; giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov.

Sở cũng thường xuyên tiến hành thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành quản lý; khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái luật; kiểm tra theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” tại các khu nhà trọ của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh) do đã lạc hậu với điều kiện hiện nay.

Công tác tuyên truyền CCHC được Sở đẩy mạnh thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL Đồng Nai đã tuyên truyền thông qua trang web với hơn 100 tin, bài về các nội dung, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiến hành in và phát 2000 tài liệu Hướng dẫn thựchiện thủ tục hành chính trực tuyến  Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, Sở VHTTDL nói riêng.

Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin của người dân, tổ chức, về cải cách thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật, phổ biến tới người dân các chủ trương, thay đổi, trong cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc thường gặp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công cung cấp tới người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghi ̣về quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 366 hồ sơ, giải quyết 347/366 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95%; 99% ý kiến người dân hài lòng với kết quả giải quyết TTHC của Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính cũng được lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm như: Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc và giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ đạo nâng cấp cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành; thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov.  Sở VHTTDL đã thực hiện ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, kết quả đạt được là 100% văn bản đến, văn bản đi được xác thực chứng thư số trước khi chuyển xử lý và phát hành; 100% công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý, điều hành, xử lý công việc. Công tác quản lý, cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm đạt theo yêu cầu như cập nhật thông tin đầy đủ, số hóa dữ liệu. Việc ứng dụng phần mềm phục vụ công tác cán bộ của Sở được thực hiện truy cập dữ liệu phục vụ công tác đăng ký danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, dự thi nâng ngạch, nâng bậc lương thường xuyên, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ việc, đi nước ngoài việc riêng và việc chung.

Bên cạnh đó, Sở tiến hành đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công bằng việc xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ cho các hoạt động chi tiêu đồng thời tạo điều kiện cho CBCC giám sát và thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công. Trên cơ sở đó, thực hiện nghiêm túc khoán chi hành chính và triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc chi tiêu, sử dụng kinh phí được cấp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc, sử dụng điện, nhiên liệu, nước sạch, công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi tiếp khách, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc … Ngày 19/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 476/QĐ- UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2020-2022. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 02/8 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên (Trung tâm HLTĐ TDTT, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh), 6 đơn vị còn lại do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Nhiệm vụ trong thời gian tới

Để đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, trong đó; tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Long khánh, thành phố Biên Hòa tham gia Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, theo hướng tổ chức và phạm vi hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, chú trọng nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý theo quy trình 4 tại chỗ "tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả" tại Bộ phận một cửa. Đẩy mạnh việc rà soát hệ thống các thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình; nghiên cứu, xây dựng, mô hình hóa các thủ tục hành chính - dịch vụ công; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính - dịch vụ công, hồ sơ giấy tờ, quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết… chú trọng các thủ tục hành chính liên quan đến khối doanh nghiệp.

Cùng với đó đẩy mạnh cải cách hành chính để giải quyết hiệu quả mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; khắc phục tình trạng không rõ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị, địa phương. Xây dựng, triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng việc luân chuyển hồ sơ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, chú trọng phương thức "Bưu điện là cánh tay nối dài của Bộ phận một cửa các cấp"; chuyển giao có lộ trình cụ thể một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện.

Thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc của các đơn vị, địa phương với việc sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông; kết nối với các phần mềm quản lý văn bản với phần mềm quản lý lưu trữ để lưu trữ văn bản, dữ liệu điện tử theo quy định. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử, nhất là đối với lãnh đạo cấp Sở, để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

KC

Print
596 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top