CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Lăk giải quyết 354 hồ sơ đúng hạn và trước hạn trong 9 tháng đầu năm 2020

2236 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm, Lãnh đạo Sở VHTTDL Đăk Lăk đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả khả quan
Với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là “Lấy sự hài lòng thực chất của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan làm thước đo", công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đắc Lắc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các nhiệm vụ theo chương trình CCHC của Chính phủ gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, đối với công tác cải cách thể chế, trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đã triển khai các trình tự thủ tục để tham mưu xây dựng 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 03 Quyết định của HĐND tỉnh.

Theo thống kê hiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tổng số có 145 thủ tục hành chính, cụ thể:  Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa: 58 thủ tục (53 TTHC cấp tỉnh, 03 TTHC cấp huyện, 02 TTHC cấp xã);  Thủ tục hành chính lĩnh vực Nếp sống Văn hóa và Gia đình: 28 thủ tục (13 TTHC cấp tỉnh, 13 TTHC cấp huyện, 02 TTHC cấp xã); Thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao: 33 thủ tục (32 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp xã) và thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch: 26 thủ tục (26 TTHC cấp tỉnh). Trong số đó có 124 TTHC Cấp tỉnh (53 TTHC lĩnh vực Văn hóa, 32 TTHC lĩnh vực Thể thao, 26 TTHC lĩnh vực Du lịch và 13 TTHC lĩnh vực Nếp sống Văn hóa và Gia đình). Các thủ tục hành chính ngay sau khi được công bố đều được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở (vhttdldaklak.gov.vn).

Sở đã tiến hành thực hiện niêm yết, công khai thông tin, địa chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo hướng dẫn tại Công văn số 9821/UBND-KSTTHC ngày 07/12/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2020 ( từ ngày 16/12/2019 đến 25/8/2020), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 354/359 hồ sơ, chiếm 97.3% (trong đó 354/359 hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn, 05 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn).

Bên cạnh đó, Sở tập trung tiến hành cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước bằng việc tiến hành rà soát, tổ chức, sắp xếp lại, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Theo đó, cơ cấu bộ máy của Sở hiện nay gồm có 10 phòng chuyên môn và 8 đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện sáp nhập Ban Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng Đắk Lắk theo Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Rà soát kết quả sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp được giao. Số lượng biên chế được giao: 57 biên chế công chức, 312 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp; 50 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức luôn được lãnh đạo Sở chú trong. Trong 9 tháng đầu năm Sở đã cử 21 công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị; 06 công chức viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính, 10 công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên. Đồng thời tham mưu trình cấp trên và thỏa thuận nâng lương trước thời hạn cho 01 huấn luyện viện cao cấp, 02 công chức và 07 viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; 04 công chức và 24 viên chức ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương.

Công tác cải cách tài chính công được thực hiện nghiêm túc, Sở đã thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP. Hiện có 08/08 đơn vị trực thuộc Sở được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Tháng 01 năm 2020, có 06/09 đơn vị sự nghiệp thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm năm 2019 cho cán bộ, viên chức và người lao động. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Sở cũng đã ban hành Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp; thực hiện công khai dự toán được giao, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với quy định hiện hành; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với quy định hiện hành.

Một trong những điểm nhấn trong 9 tháng đầu năm 2020 trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đăk Lăk đó là việc đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính. Theo đó, Sở đã đưa vào thực hiện áp dụng phần mềm quản lý văn bản iDesk đến các phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện chữ ký số, trao đổi văn bản điện tử nội bộ giữa các phòng, đơn vị nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy, từng bước hiện đại hóa công tác hành chính của cơ quan, đơn vị. Việc đưa vào sử dụng phần mềm này đã mang lại những kết quả tích cực khi trong 9 tháng đầu năm 2020 có đến 100% hồ sơ TTHC được thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate); có 84/124 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 37/124 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4. Trong 9 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 16/12/2019 - 25/8/2020), phát sinh 44/359 hồ sơ mức độ 2, chiếm 12,26%; 34/359 hồ sơ mức độ 3, chiếm 9,47% và 281/359 hồ sơ mức độ 4, chiếm 78,27%. Có 167/359 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chiếm 46.52%, chưa phát sinh hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở cũng triển khai duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.

3 tháng cuối năm tập trung chỉ đạo điều hành đẩy mạnh công tác CCHC

3 tháng cuối năm 2020 là thời điểm mà toàn ngành VHTTDL tỉnh Đăk Lăk tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nội dung các Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh và kế hoạch CCHC của Sở. Chủ động xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, kiểm tra định kỳ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn Ngành, lồng ghép tuyên truyền công tác Cải cách hành chính.

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Công khai kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở sau khi có quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên quán triệt đến CBCCVC người lao động trong toàn Ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế theo Kế hoạch 4345/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng hiệu quả dự toán ngân sách và tài sản công. Nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị. Thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:20015.

KC

Print
2236 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top