TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Bình Định đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

1781 Lượt xem

Cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ VHTTDL về công tác cải cách hành chính, trong năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTT Bình Định đã tích cực, chủ động và có những chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai công tác này tại đơn vị. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của ngành VHTT Bình Định thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực và đáng khích lệ trên các mặt từ cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức, cải cách tài chính, hiện đại hóa nền hành chính công...

Một trong những kết quả nổi bật của ngành VHTT Bình Định trong việc thực hiện cải cách hành chính đó là việc cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước do ngành quản lý. Đến nay, ngành VHTT Bình Định đã ban hành 101 thủ tục hành chính, ở các mức độ 2 (92 thủ tục), mức độ 3 (2 thủ tục) và mức độ 4 (2 thủ tục). Trong đó có 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, 02 thủ tục trong lĩnh vực Điện ảnh, 12 thủ tục trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 07 thủ tục trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn; 12 thủ tục trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở; 02 thủ tục trong lĩnh vực Xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; 03 thủ tục trong lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh; 01 thủ tục trong lĩnh vực Thư viện; 12 thủ tục trong lĩnh vực Gia đình; 01 thủ tục trong lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 35 thủ tục trong lĩnh vực Thể dục thể thao.

Về công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành và thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh, Sở VHTT Bình Định đã chỉ đạo lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thường xuyên kiểm tra hồ sơ tồn đọng để đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức xử lý kịp thời các hồ sơ, công văn đến theo từng công việc cụ thể theo đúng thời hạn quy định; Chỉ đạo kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn.

Tăng cường công tác quán triệt tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, phòng ban. Các nội dung tuyên truyền được xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch cải cách hành chính của Sở, qua hội nghị tuyên truyền, trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; ban hành Thông báo về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở; niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng và kịp thời bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh quyết định công bố tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.
 
Về công tác cải cách tài chính công, Sở VHTT Bình Định tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 19/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh quản lý. Cùng với những biện pháp trên, Sở VHTT Bình ĐỊnh đã thực hiện việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Bình Định); Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên website: https://svhtt.binhdinh.gov.vn và thực hiện một cửa điện tử đối với việc tiếp nhận các thủ tục hành chính của Sở VHTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Qua đó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính của Sở cũng như của tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2019, Sở VHTT Bình Định đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Sở như:triển khai hệ thống văn phòng điện tử và thư công vụ cho cán bộ, viên chức của các đơn vị thuộc Sở; Cập nhật tin tức thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Sở. Các đơn vị trực thuộc thường xuyên gửi tin, bài hoạt động của đơn vị, ngành mình cho Văn phòng Sở để cập nhật tin tức kịp thời. Sở cũng chủ động tích cực trong việc phối hợp với Trung tâm hành chính công của tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở qua cổng dịch vụ công hành chính http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. Quản trị hệ thống theo dõi thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh; hệ thống văn phòng điện tử, chữ ký số cá nhân của lãnh đạo Sở trên văn bản đi của Sở. Triển khai chữ ký số cho các trưởng, phó phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc...

Theo thống kê, trong năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch đã tiếp nhập 62 hồ sơ, 100% các hồ sở được đã giải quyết và trả kết quả trước thời hạn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các doanh nghiệp, cá nhân và tạo niệm tin vững chắc giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới phương thức quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đồng bộ các giải pháp để phát huy dân chủ, tăng cường vai trò giám sát của tổ chức, doanh nghiệp, người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước nhằm góp phần tích cực trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng. Điều này được thực hiện qua việc xếp hạng, đánh giá về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với từng cán bộ tại bộ phận dịch vụ công hành chính.

Ngành VHTT Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu đạt thứ hạng cao về các chỉ số cải cách hành chính; Thực hiện mô hình tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; phấn đấu trên 80% mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% cơ quan, đơn vị thuộc Sở có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; 100% đơn vị sự nghiệp có cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 100% cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện cơ chế tài chính, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định; thực hiện kết nối liên thông văn phòng điện tử và thực hiện chứng thực điện tử, chữ ký số; 100% văn bản hành chính không mật được lưu chuyển dưới dạng điện tử trong nội bộ cơ quan; Thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

VD
 

Print
1781 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top