CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

2431 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong 6 tháng đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã bám sát các nội dung, chương trình cải cách hành chính theo Kế hoạch số 424 /KH-UBND  ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Trung tâm VH-TT, Phòng VH-TT… trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao thành tích công tác chuyên môn ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ then chốt trong kế hoạch công tác năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã ban hành các kế hoạch về công tác cải cách hành chính và triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính"; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch về "Ứng dụng công nghệ thông tin" trong hoạt động của đơn vị.

Trong đó, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với 7 nội dung trọng tâm đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính.

Ban lãnh đạo Sở đã phân công cho từng phòng chuyên môn nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung nêu trên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2020 với 3 nhiệm vụ chính đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và người dân. Không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây khó khăn cho hoạt động của cá nhân và tổ chức; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Để công tác cải cách hành chính của đơn vị đạt hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về cải cách hành chính. Ban lãnh đạo Sở cũng đặc biệt chú trọng việc quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế (Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..).

Công tác công khai, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, các thủ tục hành chính ngay sau khi được công bố đều được công khai tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở (vhttdltiengiang.gov.vn) gồm 127 thủ tục (66 lĩnh vực văn hóa, gia đình, 35 lĩnh vực thể thao và 26 thủ tục lĩnh vực du lịch). Trong 127 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có 63 thủ tục đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, còn lại 64 thủ tục đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đồng bộ các thủ tục hành chính từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và trang dịch vụ hành chính công (phần mềm Một cửa điện tử) đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tiền Giang đã tiếp nhận tổng số 332 hồ sơ (quý 1: 160 hồ sơ, quý 2: 172 hồ sơ), trong đó 331 hồ sơ đã được giải quyết trước và đúng hạn, 01 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn). Các thủ tục hành chính đều được đảm bảo giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch luôn đạt ở mức cao.

Với những kết quả trên có thể khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những kết quả đáng biểu dương, theo đúng kế hoạch đặt ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hướng tới một nền hành chính hiện đại, trong đó tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước được thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời giảm thiểu các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền của cán bộ công chức khi thi hành công vụ.

Việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính đã góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt vai trò, chức năng quản lý của mình, bảo đảm thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã đạt được những kết quả trong lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:

Lĩnh vực văn hoá và gia đình: Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình năm 2020. Toàn tỉnh công nhận mới 6 ấp, khu phố văn hóa; 6 xã văn hóa nông thôn mới và phường văn minh đô thị. Toàn tỉnh hiện có 449079 hộ/451324 hộ trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,50%; 1014/1.025 ấp, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 98.92%; 139/172 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (112 xã, 22 phường, 6 thị trấn); 52 chợ văn hóa; 18 công viên văn hóa; 796 con đường văn hóa, 511 cơ sở thờ tự văn hóa.

Hoạt động Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức 02 cuộc liên hoan: Liên hoan các ban nhạc đồng bằng sông Cửu Long 2020 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh,  Liên hoan Ảo thuật Tiền Giang. Thực hiện 770 cờ, 52 băng rôn, 01 cuộc triển lãm, 20 panô, 192 lượt xe loa; 70 buổi biểu diễn nhạc nước tại quảng trường tỉnh.Tổ chức chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ các cuộc lễ lớn, hội xuân năm 2020, tổng cộng 69 buổi, thu hút trên 20 nghìn lượt người xem. Biên tập bản tin tuyên truyền, thu âm và in đĩa CD đồng thời hướng dẫn các địa phương tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona gây ra theo công văn hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hoạt động Thư viện: Tổ chức Hội báo xuân Canh Tý năm 2020 tại Thư viện tỉnh từ ngày 16/01 đến ngày 20/01/2020, đã đón hơn 1.200 lượt bạn đọc và tổ chức phố sách xuân Canh Tý năm 2020 tại Quảng trường tỉnh từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020, thu hút khoảng 10 ngàn lượt bạn đọc. Tổ chức trưng bày sách với chủ đề "Sắc màu ASEAN" . Thư viện tỉnh đã bổ sung 190 bản sách các loại, trị giá 17 triệu đồng; luân chuyển 6.600 bản sách các loại cho 08 Thư viện huyện, thị; trại giam Phước Hòa, Mỹ Phước; Công an tỉnh; thực hiện 10 cuộc phục vụ "Dự án xe thư viện thông minh lưu động"phục vụ được 25.146 lượt bạn đọc giảm 47.6% so cùng kỳ năm trước, với 72.088 lượt sách báo được lưu hành giảm 35.7% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống thư viện huyện và các phòng đọc cơ sở đã tiếp được 49.305 lượt bạn đọc, với 104.560 lượt sách báo lưu hành. Tổng số sách trong các thư viện huyện này là 260.535 bản và 181 loại báo- tạp chí.

Hoạt động Bảo tàng và Nhà truyền thống: Tại Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày 10 chuyên đề, gồm: Lịch sử, văn hóa, xã hội Tiền Giang trước năm 1930; Lịch sử Tiền Giang từ khi có Đảng lãnh đạo; Lịch sử Khu 8; Di sản văn hóa qua các thời kỳ tại Tiền Giang; Lịch sử Khai hoang Đồng Tháp Mười và ngọt hóa Gò Công; Tranh sơn dầu và ký họa kháng chiến của các tác giả họa sĩ Quân khu 8; Nông cụ Tiền Giang; Trưng bày hiện vật ngoài trời: súng thần công, tàu thuyền, khẩu pháo, hầm bí mật và các hiện vật Óc Eo và các hiện vật về nông nghiệp; Chuyên đề "Bác Hồ với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"; Chuyên đề "Sưu tập bình hoa". Trong 6 tháng đầu năm, Bảo tàng tỉnh và các di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đón 34.938 lượt khách tham quan, bán được 1.203 vé; sưu tầm 34 hiện vật mới.

Lĩnh vực Thể dục - Thể thao: Đội Cầu lông tham dự giải Vô địch Cầu lông các Câu lạc bộ mạnh Cần Thơ mở rộng năm 2020 – tranh Cúp Ba Sao, tại Tp Cần Thơ. Kết quả đạt 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc, 08 Huy chương Đồng. Tổ chức thành công Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37, tại huyện Cái Bè. Tổ chức thành công giải Kick Boxing Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII, từ ngày 31/01 - 01/02/2020, tại Quảng trường tỉnh với 8 đoàn tham dự. Kết quả, đoàn Tiền Giang đạt 08 huy chương vàng, 06 huy chương bạc, đứng nhất toàn đoàn các hạng cân nam. Tổ chức thành công giải các câu lạc bộ Muay toàn quốc, Đoàn Tiền Giang xếp hạng 3 toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Lĩnh vực Du lịch: Tổng lượt khách đến Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2020: đạt 397.969 lượt (trong đó, khách tham quan là 289.921 lượt và khách lưu trú là 108.048 lượt), giảm 66,93% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 18,09% kế hoạch năm 2020. Trong đó, khách quốc tế: 159.969 lượt, giảm 64,84% so với cùng kỳ năm 2019 và khách nội địa: 238.000 lượt, giảm 68,20% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu đạt 195,52 tỷ đồng, giảm 66,74% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 16,09% kế hoạch năm 2020. 

VD

Print
2431 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top