CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Kon Tum đảm bảo kế hoạch đề ra trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

595 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành VHTTDL tỉnh Kon Tum đã quan tâm triển khai đảm bảo các nội dung, yêu cầu về CCHC nhà nước, đột phá cải TTHC theo văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh; đồng thời từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC.

Những kết quả đạt được

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, lãnh đạo Sở VHTTDL Kon Tum đã chỉ đạo tiến hành rà soát danh mục TTHC chuẩn hóa ngành VHTTDL thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC.

Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của ngành 152/152 thủ tục, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Sở đã xây dựng Kế hoạch số 97/KH-SVHTTDL ngày 03/8/2022 thực hiện Kế hoạch số 2215/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử.

Các TTHC được thực hiện công khai tại Bộ phận “một cửa” và trên Trang Thông tin điện tử của Sở, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.... Việc niêm yết và cập nhật các TTHC được Sở thực hiện nghiêm túc để người dân có thể nhanh chóng cập nhật thông tin; bảo đảm đúng quy định về: trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý thực hiện TTHC….

Việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Sở đã triển khai kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện văn hóa công sở… Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành VHTTDL năm 2022. Triển khai thực hiện Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo quy định. Việc phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ giúp thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Từ ngày 15/12/2021 - 14/9/2022, Sở đã tiếp nhận 222 hồ sơ TTHC và đã giải quyết 216 hồ sơ; đang giải quyết: 06 hồ sơ.

Cùng với việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở cũng tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC. Theo đó, Sở đã triển khai xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức và kế hoạch biên chế công chức, viên chức của Sở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Đã xây dựng triển khai Kế hoạch số 101/KH-SVHTTDL ngày 10/8/2022 về kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc sở; văn bản số 1167/SVHTTDL-HCTH ngày 15/7/2022 về chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua tự kiểm tra báo cáo kết quả, các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu nội dung về công tác CCHC của Sở, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở... Tính từ đầu năm tới nay, Sở đã phối hợp tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cử công chức, viên chức tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch, về chuyển đổi số.. phục vụ công tác.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ. Đẩy mạnh triển khai đến các đơn vị thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công; hình thành cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực ngoài nhà nước phát triển các lĩnh vực sự nghiệp công. Thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng đảm bảo theo quy đinh.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL đã đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính bằng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể, Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số của ngành VHTTDL giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai công tác số hóa các lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý, điều hành, CCHC, cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, lưu trữ điện tử… Tiếp tục phối hợp với Viễn thông Kon Tum triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Ioffice) thống nhất, đồng bộ, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý văn bản để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Thực hiện đồng bộ việc gửi, nhận văn bản điện tử theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh; thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị. Triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ; họp xem xét của lãnh đạo, ra soát phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Song song với đó, Sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành; Công khai các TTHC tại bộ phận một cửa, trang thông tin điện tử Sở, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Nhiệm vụ cần triển khai trong Quý IV

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong Quý IV/2022, Sở đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ cần triển khai, trong đó tập trung rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác VHTTDL và Gia đình. Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố mới TTHC, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung TTHC về lĩnh vực VHTTDL và gia đình theo quy định. Triển khai rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các TTHC được ban hành theo quy định của pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; Triển khai ứng dụng phần mềm tin học trong quản lý, theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện lấy ý kiến đánh giá của tổ chức và công dân đối với bộ phận một cửa.

Tiếp tục triển khai thực hiện và tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; Triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công; hình thành cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực ngoài nhà nước phát triển các lĩnh vực sự nghiệp công.

Triển khai thực hiện đảm bảo công tác quản lý đấu thầu; thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, các nhà thầu không có năng lực thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng. Thực hiện phân cấp quản lý ngân sách, quản lý tài sản công cho các đơn vị sự nghiệp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo quy định.

Tiếp tục triển khai công tác số hóa các lĩnh vực VHTTDL, đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý, điều hành, CCHC, cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, lưu trữ điện tử… Thực hiện cập nhật thông tin, các hoạt động VHTTDL và khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử của Sở phục vụ nhiệm vụ quản lý, điều hành.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh, triển khai thực hiện về CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Khắc phục những hạn chế CCHC thời gian qua; triển khai tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và thực hiện công tác văn thư – lưu trữ tại đơn vị thuộc sở. Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trên các phương tiện của ngành.

KC

Print
595 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top