TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2020 công tác giải quyết các thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Sơn La nhanh gọn, hiệu quả

1566 Lượt xem

Trong năm 2020, Sở VHTTDL Sơn La đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác kiểm soát TTHC; các nhiệm vụ, giải pháp đơn giản hóa TTHC được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng, đem lại hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan Sở đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã đạt cao hơn so với năm 2019.

Những kết quả đã đạt được

Năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Sơn La đã trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào nề nếp. Nhận thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong việc thực hiện TTHC được nâng cao. Sở đã thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực hướng tới mục tiêu CCHC và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân và các tổ chức xã hội. Chỉ đạo các phòng thực hiện đúng quy định về việc đánh giá tác động của quy định về TTHC trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tăng cường trách nhiệm giải trình của phòng, ban chủ trì soạn thảo, nhằm giảm thiểu TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công tại cơ quan Sở.

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên. Sở đã tham mưu xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành cụ thể: Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ; Nghị quyết số 136/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Hiện nay, đang thực hiện quy trình tham mưu trình ban hành 01 văn bản QPPL: Quyết định của UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 về Quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La.

Cùng với đó, Sở thường xuyên cập nhật các thông báo của Bộ về rà soát, bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở VHTTDL quản lý. Ngay sau khi các TTHC được công bố, Sở chỉ đạo cập nhật kịp thời các hồ sơ văn bản, hồ sơ TTHC trên website của Sở, công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định; đồng thời tổ chức niêm yết công khai: Niêm yết TTHC tại trụ sở làm việc của cơ quan sở, trên trang web của Sở, tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đồng thời lập Sổ hướng dẫn TTHC để kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức.

Việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công thực hiện đảm bảo theo quy định, không có hồ sơ nào giải quyết chậm, thái độ phục vụ của cán bộ “Một cửa” tại Trung tâm Hành chính công tận tình, chuyên nghiệp, chu đáo, kịp thời. Tính đến ngày 10/12/2020 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 205 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết: 199 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết: 06 hồ sơ; số hồ sơ chưa giải quyết: 0 hồ sơ; số hồ sơ từ chối: 0 hồ sơ.

Sở cũng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-SVHTTDL ngày 14/01/2020 về việc ban hành quy chế tiếp công dân; Sở đã niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc và Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, chuyên viên đầu mối kiểm soát TTHC theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định. Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến chỉ số CCHC, PCI, PAPI. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết công việc đối với người dân. 100% văn bản, tài liệu hành chính thông thường được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử, qua đó nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện công việc, tiết kiệm được chi phí in sao văn bản và thời gian giải quyết công việc.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, nhất là trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức. Theo đó, trong năm 2020 không có tổ chức, cá nhân đăng ký đối thoại về TTHC đối với lĩnh vực của ngành. Đồng thời, sở cũng không nhận được các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về TTHC. Đặc biệt trong năm 2020, Sở đẩy mạnh việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC  thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của Sở. Tổng số TTHC ở 03 cấp là 150 (127 thủ tục cấp tỉnh, 18 thủ tục cấp huyện, 05 thủ tục cấp xã). Hiện tại các TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của Sở đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp; trong quá trình triển khai thực hiện không có vướng mắc, bất cập, gây cản trở cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, hỗ trợ tích cực trong việc kiểm soát TTHC. Sở đã thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và công khai các Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được rà soát, chuẩn hóa theo quy định để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác cải cách TTHC. Sử dụng, khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và cập nhật thường xuyên quy định về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở trên Trang thông tin điện tử để cá nhân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận, tra cứu. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về CCHC; trọng tâm là TTHC vào nội dung Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở.

Việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC và đơn giản hóa các TTHC được cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thường xuyên, nghiên cứu, đề xuất và đã có những tiến bộ bước đầu trong việc giảm thiểu TTHC trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tối ưu hóa cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của Sở. Trong năm 2020, Sở đã ban hành Kế hoạch Đơn giản hóa quá trình nộp hồ sơ cấp phép TTHC và đã đem lại những kết quả tích cực. Hiện tai, Sở đang thực hiện áp dụng đối với 04 TTHC, gồm: Thông báo sản phẩm quảng cáo; Thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, trong năm 2020 Sở đã thực hiện 07 cuộc kiểm tra, trong đó 04 phòng chuyên, 03 đơn vị trực thuộc Sở, gồm: Phòng Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Du lịch; Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; kiểm tra tại 03 đơn vị trực thuộc, gồm: Thư viên tỉnh; Nhà hát ca múa nhạc tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Các phòng chuyên môn, đơn vị khác tự thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt cho công chức làm việc tại bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân. Tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng về tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2021

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kiểm soát TTHC, Sở VHTTDL Sơn La đã xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành về nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định chung; tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban theo kế hoạch; chú trọng công tác quán triệt học tập của từng cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công chức về tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC.

Tăng cường cải cách quá trình thực thi giải quyết TTHC. Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC. Kịp thời khen thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt công tác kiểm soát TTHC đồng thời xử lý nghiêm những yếu kém, sai phạm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và định kỳ báo cáo kết quả rà soát TTHC theo quy định.

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC như: kiểm tra việc niêm yết, công khai TTHC, kết quả, tiến độ giải quyết TTHC, tiếp nhận xử lý, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính...Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Tiếp tục nâng cao chất lượng cho công chức làm công tác kiểm soát TTHC và cán bộ đầu mối. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kiểm soát TTHC theo quy định.

KC

Print
1566 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top