TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định đạt nhiều kết quả trong năm 2020

1642 Lượt xem

Năm 2020, các phòng QLNN, các đơn vị trong Ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Sở VHTTDL đã ban hành và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2020, lãnh đạo Sở đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; đảm bảo thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ. Để thực hiện tốt công tác CCHC, Sở VHTTDL đã tổ chức các buổi tập huấn, phổ biến các nội dung và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành, đồng thời, chỉ ra nội dung trọng điểm cần làm trong từng giai đoạn; đồng thời phân công công việc cụ thể cho từng phòng chuyên môn, đơn vị tạo nên sự thống nhất trong việc triển khai chương trình tổng thể CCHC.

Sở đã xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2020; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC; Kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC. Phân công cán bộ làm công tác CCHC, đầu mối kiểm soát TTHC của Sở. Triển khai các phương án đơn giản hóa TTHC thông qua việc rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Tính đến đầu tháng 12/2020, trên 80% các nhiệm vụ trong Kế hoạch đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong lĩnh vực CCHC được quan tâm, quán triệt sâu sát đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; Kế hoạch CCHC được tổ chức thực hiện thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban. Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ và của tỉnh phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Sở. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến hay, những cách làm hiệu quả đồng thời phản ánh trung thực về tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, hiệu quả yếu kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục  hành chính.

Công tác rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao. Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở năm 2020 đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, sử dụng hộp thư điện tử trong thực thi công vụ cũng như việc sử dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành và trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Năm 2020 việc triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT tại Sở trên phần mềm quản lý văn bản với tên miền: qlvbsovhttdl.namdinh.gov.vn,đảm bảo tất cả các văn bản đi và đến Sở (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; các hồ sơ công việc tại Sở được xử lý trên môi trường mạng thông qua chữ ký số, đã thực hiện thay thế văn bản giấy trong quản lý điều hành (không bao gồm xử lý công việc có nội dung mật); 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Triển khai tốt các phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin.

Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác CCHC, Sở cũng đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc nhất là trang bị hệ thống máy tính, đảm bảo 100% các phòng lãnh đạo và chuyên môn có máy tính kết nối mạng Internet; 100% phòng cán bộ quản lý đều được trang bị điện thoại phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết hợp qua mạng văn phòng điện tử liên thông. Qua đó đã tạo điều kiện giải quyết công việc được nhanh chóng, hiệu quả. Việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mức độ 3, 4 của Sở VHTTDL luôn đảm bảo theo đúng quy định như: Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 90/143 TTHC, đạt 62,93%); Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở là: 48/143, đạt 33,56%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ là: 295 hồ sơ; Số hồ sơ được giải quyết trực tuyến là: 290/295 hồ sơ (98,30% trực tuyến); Hiện trạng tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo 100% theo đúng quy định.

Sở xây dựng kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ISO của Sở VHTTDL. Từ khi thành lập, Ban Chỉ đạo ISO của Sở VHTTDL đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở, chỉ đạo các phòng QLNN về việc áp dụng có hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001:2015 gắn liền với công tác CCHC, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của tháng, quý, năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sở VHTTDL đã tiến hành áp dụng và vận hành Hệ thống chất lượng quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tuân thủ theo các quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo sự tham gia của lãnh dạo Sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đạt 100%. Việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được gửi trên hệ thống quản lý văn bản liên thông (v.ofice) tới Sở KHCN; các phòng QLNN; đăng tải trên Cổng TTĐT Sở VHTTDL với tên miền sovhttdl.namdinh.gov.vn và niêm yết tại Trụ sở cơ quan đúng quy định. Hiện nay, Sở VHTTDL có 143 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được bao phủ bởi 99 hướng dẫn, quy trình (trong đó có: 01 mô hình khung; 05 hướng dẫn chung bắt buộc và 8 quy trình quản lý nội bộ, 85 quy trình tác nghiệp), đạt 100%.

Sở đã thực hiện tốt Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở dự toán năm được giao, Sở đã thực hiện quản lý chi tiêu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 100% các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Sở đã thực hiện công khai sử dụng kinh phí, sử dụng tài sản cơ quan trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định của Nhà nước việc công khai thực hiện được thực hiện theo điểm b, khoản 1, điều 15 Luật ngân sách nhà nước. Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức của cơ quan Văn phòng Sở và lấy ý kiến biểu quyết dân chủ thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác CCHC của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, thực chất theo lĩnh vực quản lý của Sở; gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với kế hoạch thi đua là căn cứ để xét khen thưởng cuối năm.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021 Sở VHTTDL Nam Định đã đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC; Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đúng nội dung đã được phê duyệt. Phấn đấu đạt mức độ hài lòng của cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan đạt 100%. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cải cách tin gọn, đơn giản các chính sách trọng tâm. Kịp thời cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung các văn bản QPPL do UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Chú trọng công tác đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành.

Cùng với đó tiếp tục áp dụng các quy trình giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở VHTTDL; Xây dựng và thực hiện các quy trình nội bộ theo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo phủ kín các TTHC theo Quyết định số 19/2014/QĐ -TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính. Hoàn thiện các Đề án thực hiện việc hợp nhất, thành lập mới, giải thể và giao quyền đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí thường xuyên theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Thực hiện sử dụng CBCCVC theo đề án vị trí việc làm; thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng CBCCVC. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá CBCCVC gắn với và công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, đột xuất.

Rà soát chi tiết quy trình thực hiện từng thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp, công khai minh bạch đầy đủ kịp thời các văn bản pháp luật và tất cả các TTHC bằng các hình thức thích hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt dịch vụ công, mức độ 3,4 đối với các TTHC lĩnh vực VHTTDL; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện việc lấy ý kiến người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với thái độ và chất lượng phục vụ của cơ quan đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công. Kịp thời chấn chỉnh các hành vi chưa tích cực trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

KC

Print
1642 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top