CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở VHTTDL Phú Yên tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ

2067 Lượt xem

Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên trong năm 2019 đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự mong đợi của tổ chức, cá nhân; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

 

Trong năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được tăng cường để kịp thời giải quyết, xử lý các khó khăn vướng mắc về CCHC, khắc phục tình trạng thờ ơ, không quan tâm, giao khoán nhiệm vụ CCHC cho cấp phó và công chức, viên chức tham mưu, giúp việc. Sở đã tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2019; tích cực nghiên cứu, đề xuất và đưa vào áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực trong thực hiện CCHC; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ được Bộ VHTTDL, UBND tỉnh giao.

Sở đã thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện kiểm tra nội bộ công tác CCHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đảm bảo 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý, kiến nghị xử lý theo đúng thẩm quyền. Sở cũng tập trung nâng cao chỉ số CCHC, DDCI thông qua việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC, năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh theo hướng lấy kết quả mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan làm thước đo quan trọng trong đánh giá CCHC.

Công tác quản lý được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục, hồ sơ thủ tục hành chính; tạo sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất các trường hợp hồ sơ trễ hẹn. Rà soát, hệ thống hóa các TTHC thuộc Sở trong thời gian qua, nghiên cứu, xây dựng, mô hình hóa các TTHC; rà soát, đơn giản hóa các TTHC, hồ sơ, giấy tờ, quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết…chú trọng các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 40% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố có phát sinh hồ sơ. Sở cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ để tạo thuận lợi hơn trong giải quyết TTHC; đảm bảo tỷ lệ 20% trở lên số hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cũng trong năm 2019, Sở đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc của cơ quan, đơn vị thông qua trục liên thông, phần mềm gửi, nhận văn bản điện tử. Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc. Thực hiện gửi, nhận 100% văn bản điện tử (trừ văn bản theo quy định chỉ gửi văn bản giấy) giữa Sở với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh trên phần mềm quản lý văn bản thông qua trục liên thông của tỉnh. Hoàn thiện hệ thống khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp.

Sở cũng thường xuyên rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền; rà soát, công bố kịp thời và công khai, cập nhật đầy đủ, đúng quy định bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận một cửa, trên trang thông tin điện tử của Sở và cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của Chính phủ. Chủ động rà soát, cập nhật bổ sung kịp thời, đồng bộ các TTHC; tiếp tục cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thành thực hiện mẫu hóa đầy đủ, rõ ràng một số TTHC có tần suất giao dịch cao làm bộ hồ sơ mẫu công khai tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp biết, tham khảo, thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sở cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên môn về quy định, trình tự, thủ tục giải quyết các công việc, hồ sơ TTHC theo quy định. Rà soát, chuẩn hóa các quy trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị với nhau, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung, khắc phục tình trạng không rõ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng, đơn vị, rà soát ban hành các quy trình, thời gian phối hợp giải quyết nhiệm vụ chung, ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật lên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trang thông tin điện tử của Sở để kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện.

Thực hiện công khai đầy đủ, chính xác thông tin về quá trình tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ của Sở trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành, tra cứu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử “Tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp”. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Sở với tổ chức, cá nhân về TTHC. Tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định về thực hiện thư xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC có sai sót, trễ hẹn, quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức; chấm dứt tình trạng công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân, vi phạm quy tắc ứng xử, giao tiếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính hoặc giải quyết TTHC chậm thời gian, sai quy định. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, chỉ đạo sát sao việc giải quyết TTHC, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 78 hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ được xử lý trước hạn và đúng hạn.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, trong xử lý công việc của công chức, viên chức, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính được nâng cao. Tỷ lệ công chức của cơ quan thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (hạn chế sử dụng các thư điện tử như Gmail, Yahoo Mail, ...) đạt tỷ lệ 100% văn bản được gửi - nhận dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật); 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để xử lý công việc; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật và các văn bản chỉ gửi bản giấy theo quy định). Duy trì, cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tham gia tập huấn việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 và triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ thời gian và lộ trình thực hiện của Tỉnh.

 

Để đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công...,

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Sở sẽ tập trung cập nhật kịp thời các TTHC do Bộ VHTTDL công bố để tham mưu công bố kịp thời theo quy định. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, công khai kết quả xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Sở với tổ chức, cá nhân về TTHC. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức và triển khai tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 theo hình thức thi tuyển cạnh tranh, công khai, minh bạch, công bằng đúng quy định; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác CCHC cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính tại phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, trong xử lý công việc của công chức, viên chức, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh cung cấp và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC. Triển khai kết nối dịch vụ thanh toán trung gian tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí hồ sơ dịch vụ công mức độ 4. Phải thực hiện đạt 100% hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công tỉnh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trong năm từ 60% trở lên; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ 40% trở lên và mức độ 4 từ 30% trở lên; 20% thông tin người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến.

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp, quan tâm thực hiện tuyên truyền trong nội bộ từng phòng, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là tuyên truyền về thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Tuyên truyền Cải cách hành chính” trên Trang thông tin điện tử của Sở.

KC

Print
2067 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top