TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

553 Lượt xem

Theo báo cáo kết quả PAR index năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm trong nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%. Cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở nhóm này còn 13 đơn vị khác gồm:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.

Trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; đồng thời, chỉ đạo, quán triệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có các nội dung liên quan đến cải cách hành chính để triển khai hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa, hoặc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp, không khả thi; cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường có biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tập trung vào các dịch vụ công thiết yếu và có nhu cầu sử dụng cao, tránh hình thức, làm theo phong trào, gây lãng phí ngân sách. Lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp quán triệt, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thông qua các văn bản, chỉ thị; các cuộc họp, hội nghị và các buổi kiểm tra, làm việc với các bộ, ngành, địa phương.Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, công tác cải cách hành chính năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục của một số nội dung CCHC trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chỉ số CCHC tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn, là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả CCHC. Chỉ số CCHC cũng đã đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai CCHC của các bộ, tỉnh; đồng thời, hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo báo cáo kết quả PAR index năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, bao gồm 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải. Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85.63%, tăng 2.95% so với năm 2018 (giá trị trung bình năm 2018 là 82.68%). Năm 2019 không có Bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2019 cao nhất với kết quả là 95.40%. Bộ Giao thông vận tải có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 80.53%.

16/17 đơn vị có Chỉ số CCHC tăng hơn so với năm 2018, trong đó, Bộ Giao thông vận tải có giá trị điểm số tăng 5.4% so với năm 2018, là đơn vị có điểm số tăng cao nhất so với các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ Công Thương có giá trị Chỉ số CCHC thấp hơn so với năm 2018 là 0.02%; Khoảng cách giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm 2019 cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với Bộ có kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 thấp nhất (Bộ Giao thông vận tải) là 14.87% (năm 2018 khoảng cách này là 15.44% và năm 2017 là 20.23%). Điều này cho thấy các Bộ đã có nhiều sự cải thiện về điểm số, phản ánh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành trong năm vừa qua.

Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy, có 6/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2018, trong đó: Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC” có giá trị tăng cao nhất là 7.06% (từ 87.65% năm 2018 lên 94.71% năm 2019). Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ” có giá trị trung bình thấp nhất, là 79.16%; tuy nhiên, kết quả Chỉ số thành phần này của năm 2019 đã tăng 3.9% so với năm 2018 (từ 75.26% lên 79.16%). Chỉ số thành phần “Cải cách TTHC” tăng so với năm 2018, đạt 84.69%. Các chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” (đạt 89.76%) và “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức” (đạt 84.38%) đã tăng lên đáng kể so với năm 2018. Chỉ số thành phần “Cải cách tài chính công” có giá trị trung bình giảm so với năm 2018 là 2.61% (từ 82.94% năm 2018 giảm xuống còn 80.33% năm 2019). Chỉ số thành phần “Hiện đại hóa hành chính” có giá trị trung bình tăng cao thứ hai sau Chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính” với giá trị tăng 5.75% (từ 83.89% của năm 2018 lên 89.64% ở năm 2019).

Trong năm 2019, công tác CCHC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 cũng như các kế hoạch trong 06 lĩnh vực CCHC trọng tâm của Chính phủ theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg, Quyết định số 609/QĐ-TTg, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tácCCHC chính giai đoạn 2016-2020 và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện; đã gắn kết công tác CCHC với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ; gắn công tác CCHC với công tác thi đua - khen thưởng…

Về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2019. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến có nhiều đổi mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước... Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kết quả Chỉ số CCHC đạt 82.46% trong năm 2019, chỉ số này có giá trị điểm tăng 1.22% so với năm 2018 (năm 2018 đạt 81.24%).

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần, cụ thể là:
+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ: 7 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;
+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;
+ Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần;
+ Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần;

 

KC

Print
553 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top