TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

05 Tháng Bảy 2019

Sở VHTT Kiên Giang những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, trong những năm qua công tác cải cách hành chính của Sở VHTT Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các TTHC tại Sở VHTT Kiên Giang được giải quyết theo cơ chế một cửa; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm, nói đi đôi với làm được Sở VHTT tập trung đẩy mạnh.
 Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

07 Tháng Sáu 2019

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở VHTTDL Lâm Đồng Quý I/2019

Công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2019 của Sở VHTTDL Lâm Đồng đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của UBND tỉnh Lâm Đồng, và Kế hoạch của Sở, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong nhận thức cũng như thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà cho người dân. Số lượng Thủ tục tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao: đạt 100%.
Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05 Tháng Sáu 2019

Sở VHTT Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, cùng với quyết tâm, cố gắng của CCVC-NLD, công tác CCHC có sự chuyển biến tốt. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế từ đó giúp cho công tác CCHC được thực hiện thông suốt. Tổ chức bộ máy của các đơn vị đã được sáp nhập, sắp xếp tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được công việc và mang lại hiệu quả cao. Đời sống vật chất và tinh thần CCVC-NLĐ được nâng cao....
 Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

31 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Hà Tĩnh chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và thu được những kết quả khả quan, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp.
Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

27 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đều xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng năm nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy. Với những sáng kiến và cách làm hay, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Trà Vinh đã đã đạt được những kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công đến hiện đại hóa nền hành chính.
 Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

27 Tháng Năm 2019

Ngành VHTTDL Sơn La với những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính

Xác định việc nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
 Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

15 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và là một trong những giải pháp chủ yếu để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, lãnh đạo Sở VHTTDL Nam Định đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC, đồng thời thường xuyên quan tâm, làm tốt việc quan triệt, triển khai mục đích, ý nghĩa và các nhiệm vụ CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
 Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

02 Tháng Năm 2019

Sở VHTTDL Thái Bình với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính Quý I/2019

TRong Quý I/2019, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý cỉa Sở được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, đã đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả. Các TTHC được giải quyết đúng quy trình, quy định.
Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

26 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ VHTTDL, trong những năm qua, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.
 Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

23 Tháng Tư 2019

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề năm 2019 là "tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh", gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, Sở VHTT Hải Phòng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực mà Sở quản lý.
 Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

19 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch các hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện thống nhất, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2019.
 Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

19 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác CCHC; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp.
 Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

13 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ngày 02 tháng 04 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ban hành Quyết đinh số 103/QĐ-SVHTTDL Công bố các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

09 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Trong những năm qua, cùng với toàn ngành chung tay thực hiện cải cách hành chính, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, hàng năm, Sở thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức của Sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các khóa đào tạo về nâng cao chất lượng cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”... đã nâng cao sự hài lòng của người dân.
 Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

03 Tháng Tư 2019

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
124678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top