TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Xã hội hóa Thể dục thể thao

Ngành VHTTDL Ninh Thuận tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngành VHTTDL Ninh Thuận tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

25 Tháng Tư 2017

Ngành VHTTDL Ninh Thuận tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28-9-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, toàn ngành VHTTDL tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo đúng mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

08 Tháng Tư 2017

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều dân tộc sinh sống, các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, một bộ phận người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức không đồng đều... Vượt lên những khó khăn ấy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã đặc biệt quan tâm, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ.
Ngành VHTTDL Hải Phòng hướng tới thực hiện Chỉ thị 05/NQ-TW

Ngành VHTTDL Hải Phòng hướng tới thực hiện Chỉ thị 05/NQ-TW

28 Tháng Ba 2017

Ngành VHTTDL Hải Phòng hướng tới thực hiện Chỉ thị 05/NQ-TW

Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và tự do của nhân dân. Người mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05

Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05

14 Tháng Ba 2017

Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được các cấp ủy quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đang dần đi vào nề nếp. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đoàn thể. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.
Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh triển khai Chị thị 05-CT/TW

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh triển khai Chị thị 05-CT/TW

23 Tháng Hai 2017

Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh triển khai Chị thị 05-CT/TW

Trong 5 năm qua, ở Sở VHTTDL tỉnh Nam Định, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện hai khâu trọng tâm: đưa nội dung học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể hàng tháng và xây dựng chuẩn mực đạo đức của tập thể, cá nhân, nhất là sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp đã được thực hiện nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả tốt.
Ngành VHTTDL Đắc Lắc: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngành VHTTDL Đắc Lắc: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

14 Tháng Giêng 2017

Ngành VHTTDL Đắc Lắc: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, hơn 4 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động ngành VHTTDL Đắc Lắc ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực. Thông qua việc triển khai và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở mỗi cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị thuộc Sở VHTTDL.
Sức lan tỏa từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngành VHTTDL Đồng Tháp

Sức lan tỏa từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngành VHTTDL Đồng Tháp

11 Tháng Giêng 2017

Sức lan tỏa từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngành VHTTDL Đồng Tháp

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào học tập và làm theo lời Bác ở Sở VHTTDL Đồng Tháp đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
Sóc Trăng: Những bài học sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Sóc Trăng: Những bài học sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

09 Tháng Giêng 2017

Sóc Trăng: Những bài học sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng cùng từng cấp ủy các chi bộ đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đó là: chủ động xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức - viên chức (CBCCVC) trong ngành và từng đơn vị tiến hành đăng ký thực hiện phù hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác của mình. Phổ biến và triển khai kịp thời các nội dung sinh hoạt, các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đảng viên và CBCCVC quán triệt, thắm nhuần và phấn đấu học tập.
Ngành VHTTDL Lâm Đồng: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- chuyển biến về nhận thức cũng như hành động

Ngành VHTTDL Lâm Đồng: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- chuyển biến về nhận thức cũng như hành động

26 Tháng Mười Hai 2016

Ngành VHTTDL Lâm Đồng: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- chuyển biến về nhận thức cũng như hành động

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, có thể khẳng định cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng cũng như lối sống và việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác trong ngành VHTTDL Lâm Đồng. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện cuộc vận động, nhiều tấm gương điển hình đã được biểu dương kịp thời và ngày càng nhân rộng.
Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của ngành VHTTDL Bình Dương

Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của ngành VHTTDL Bình Dương

22 Tháng Mười Hai 2016

Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của ngành VHTTDL Bình Dương

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng cùng nghiên cứu, thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; quán triệt nội dung tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
123468910Sau

Tin tức khác

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top