TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Xã hội hóa Thể dục thể thao

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận học theo tấm gương đạo đức của Bác

1101 Lượt xem

Trong những năm qua, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh" luôn được thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Đảng bộ cơ sở có 10 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và 09 chi bộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở với tổng số 108 đảng viên. Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ Sở đã quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp đến từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Các đơn vị trong Sở đã triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả chuyên đề học tập "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cùng với đó thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đưa ra những quy định cụ thể để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên... Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và Nhân dân;

Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ để trở thành chuyên đề nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu cho đảng viên. Hầu hết các chi bộ duy trì triển khai việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

Hàng năm, mỗi công chức, viên chức, người lao động phải xây dựng bản cam kết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nội dung đăng ký phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời phải đề ra phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm. Dựa trên bản cam kết để tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.

Khai mạc trưng bày, triển lãm sách và chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Internet)

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được quan tâm, riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 38 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; kịp thời kiện toàn các chức danh chủ chốt của các chi bộ trực thuộc và Đảng uỷ Sở. Công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc theo quy định, chất lượng đảng viên được nâng lên; qua phân loại đảng viên hàng năm, bình quân có 96,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 6,4% chỉ tiêu đề ra), trong đó có 17,44% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt 2,44%). Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường; trong nhiệm kỳ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở tiến hành 10 đợt kiểm tra, 03 đợt giám sát chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc, qua đó góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, hạn chế được vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng ủy Sở cũng đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên rà soát, kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị hàng năm gắn với cập nhật thông tin, kiến thức mới cho công chức, viên chức, nhất là công chức, viên chức lãnh đạo quản lý. Luôn đẩy mạnh việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phê bình và tự phê bình, nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lồng ghép đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan bằng việc lựa chọn những nội dung, chuyên đề, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở đơn vị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũng thường xuyên tiến hành việc rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của công chức, viên chức, người lao động với tổ chức đảng và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để chủ động phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn sai phạm, uốn nắn, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, nói không đi đôi với làm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các chi bộ đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định trong hoạt động cơ quan, đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách, Luật kế toán và chế độ công khai tài chính, kinh phí hoạt động cơ quan; triển khai đúng quy định về công tác kiểm tra quyết toán các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh vấn đề sổ sách kế toán và các khoản chi chưa hợp lệ. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Sở cũng đã quan tâm lãnh đạo đối với các đoàn thể trong cơ quan như: Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh cơ quan hoạt động có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng được tập trung thực hiện bằng việc nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Sở tuyên truyền về những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác viết tác phẩm "Dân vận" và các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng uỷ Sở cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đạt hiệu quả và tạo sự thống nhất giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả đã thực hiện hợp nhất 09 phòng còn 04 phòng chuyên môn thuộc Sở; hợp nhất Đoàn Ca múa nhạc và Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm thành Đoàn Ca múa nhạc dân tộc; hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng và Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu niên thành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; đồng thời đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với 05 công chức cơ quan Sở và 16 công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Hiện nay, hầu hết tổ chức bộ máy các đơn vị cơ bản ổn định và phát huy hiệu quả.

Từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, công tác chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý của Sở cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Sở đã tiến hành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành các lĩnh vực của ngành; tổ chức thành công các sự kiện có ý nghĩa quan trọng mang tầm quốc gia. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Trung ương và địa phương. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, các sự kiện, lễ hội, các giải thể thao, các hoạt động xúc tiến du lịch do ngành tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia cổ vũ, góp phần tích cực trong việc duy trì và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và cơ sở.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tiếp tục tăng cường thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh những hoạt động sai phạm, góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục thu được kết quả, góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa thể thao của Nhân dân địa phương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả. Bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy bằng nhiều hình thức. Hoạt động du lịch của tỉnh có nét khởi sắc, số lượng khách du lịch ngày càng tăng. Các lĩnh vực hoạt động khác của ngành cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của ngành được giao hàng năm.

KC

Print
1101 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top