CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Sở VHTTDL Phú Yên: gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chuyên môn

3926 Lượt xem

Nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị đã được Đảng bộ Sở VHTTDL Phú Yên triển khai nghiêm túc, chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện linh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào hội nhập và phát triển, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có tác động sâu sắc tới các mặt của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề đạo đức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên đã không giữ vững được lập trường, tha hóa, biến chất tham ô, cửa quyền, gây bức xúc trong nhân dân, đi ngược lại với đường lối chính trị của Đảng, nhà nước đó là xây dựng đất nước do dân và vì dân. Trước thực trạng đó, việc đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những việc làm cấp thiết và có ý nghĩa to lớn được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ Sở VHTTDL Phú Yên và các cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “học đi đôi với làm”. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ học tập và làm theo. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động như tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, phát động thi đua, triển lãm tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hàng năm, Đảng ủy Sở đều xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức hội nghị quán triệt đầy đủ các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo nội dung chuyên đề của năm. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong sinh hoạt hàng tháng, chi bộ có nhận xét, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã đăng ký. Duy trì thực hiện tốt việc chào cờ và đọc tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai hàng tuần; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ và phân loại đảng viên cuối năm.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW tại Đảng bộ Sở VHTTDL Phú Yên đó là việc "làm theo". Đảng ủy Sở đã chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm, gắn với việc đăng ký học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành triệt để các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm và việc làm trái với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế dân chủ, quy chế làm việc, qui tắc ứng xử, các quy định của Đảng; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách, tác phong trong công tác; Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đơn vị, khu dân cư an toàn lành mạnh.

Cùng với đó, việc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc xây dựng, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Đảng ủy Sở VHTTDL Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 265-KH/ĐU ngày 08/01/2017 triển khai và tổ chức hội nghị quán triệt cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Sau học tập, viết bài thu hoạch nêu nhận thức về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; đồng thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở đơn vị và xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong triển khai thực hiện.

Đảng ủy Sở luôn chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nơi cư trú, bản thân và gia đình đảng viên chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nói đi đôi với làm; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời tổ chức đảng và đảng viên; tích cực phòng ngừa và sớm phát hiện, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, thể hiện tính kỷ luật nghiêm minh, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng. Trong nhiệm kỳ qua, không phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực, không có những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo tại Đảng bộ và các cơ sở Đảng trực thuộc.

Do đặc thù nhiệm vụ công tác của ngành như: tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện ở nhiều lĩnh vực, do đó việc triệu tập hội nghị toàn Đảng bộ để đảng viên học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gặp nhiều khó khăn; tổ chức sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ định kỳ chưa đúng thời gian với quy chế đề ra. Khối lượng công việc của ngành lớn, vừa làm chuyên môn vừa tổ chức các sự kiện, nên một số đồng chí cấp ủy chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng. .. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy Sở đã triển khai hực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp và kết quả đạt được trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đều đảm bảo các mục tiêu đặt ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở VHTTDL Phú Yên đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ Sở VHTTDL thật sự là trở thành hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ của ngành; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên, ông Trần Văn Bảy - Bí thư Đảng Bộ Sở VHTTDL Phú Yên cho biết: trong thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ và quá trình rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 của Đảng Bộ Sở VHTTDL Phú Yên

Về chuyên môn: Chủ động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Thực hiện việc chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh nhằm góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống và phục vụ phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng, số lượng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, triển lãm, chiếu bóng để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; số lượt người xem tăng bình quân hàng năm từ 10-15% . Có 90% gia đình văn hóa; 90% thôn, buôn, khu phố văn hóa; 70% xã, phường, thị trấn văn hóa và 92% cơ quan, đơn vị văn hóa. Có từ 0,8 đến 01 bản sách/1 người dân trong thư viện công cộng; số lượng bạn đọc đến các thư viện, phòng đọc sách hàng năm tăng bình quân từ 10-15%.

Phấn đấu đạt 34% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 26% gia đình thể thao, 540 CLB, điểm tập TDTT. Yham gia các giải thể thao toàn quốc và quốc tế, phấn đấu đạt 200 huy chương các loại ( trong đó: Có 02 huy chương quốc tế, 198 huy chương quốc gia, 35 kiện tướng, 125 vận động viên cấp 1), hàng năm có từ 3 – 5 vận động viên được tập trung vào đội tuyển quốc gia. Đến năm 2025, khách du lịch đến Phú Yên đạt trên 4 triệu lượt, trong đó có khoảng 40.000 lượt khách quốc tế; Doanh thu du lịch khoảng 4.200 tỷ đồng. Thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho ngành.

Về công tác xây dựng Đảng: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm: Đảng bộ Sở phấn đấu đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liền; có trên 80% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đảng viên mới trở lên. Cán bộ trong diện qui hoạch được bố trí đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo tiêu chuẩn qui định. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HP
 

Print
3926 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thông báo

Tin tức khác

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top