TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Sở VHTTDL Cao Bằng: Những kết quả đạt được trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trong tháng 6 đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Sở VHTTDL thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp đến 100% chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp

Trên cơ sở thực hiện nội dung đột phá theo chỉ đạo chung của Tỉnh ủy là “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”; của Đảng ủy Khối xác định nội dung đột phá là: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên”, các đơn vị trực thuộc của Sở đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng thời căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2022, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Sở đã liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng bản kế hoạch cá nhân và nghiêm túc, gương mẫu thực hiện. Đây cũng là một trong những tiêu chí để phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ cuối năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

Sở VHTTDL cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu của cấp mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khuyến khích các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn để sinh hoạt chuyên đề, báo công, kết nạp đảng viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW... đảm bảo phù hợp với điều kiện của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW kết hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị, của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Gắn trách nhiệm thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chấp hành cương lĩnh, Điều lệ Đảng và thực thi đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng ủy Sở đã triển khai đến tất cả các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Kết quả 100% đảng viên ký cam kết tu dưỡng, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Qua đó, các đơn vị đã tập trung vào việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức công vụ, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cấp ủy các đơn vị trực thuộc tiếp tục đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2022 theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực; bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động, để từ đó càng thấm nhuần những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Sở đã tiến hành giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW lồng ghép với kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên môn tại các đơn vị; đôn đốc các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị: có 100% đơn vị thực hiện tự kiểm tra, giám sát. Các Tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) đã phối hợp thực hiện tốt vai trò giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và phản ánh kịp thời các tấm gương thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém tại các đơn vị trực thuộc ngành. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị... thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền qua pano, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc xây dựng các mô hình, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua để biểu đương, khen thưởng và nhân rộng.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, kéo dài do vậy việc triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết tại một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn. Công chức, viên chức phụ trách tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thỏa đáng trong công tác nghiên cứu, tham mưu thực hiện, đôi lúc triển khai, thực hiện báo cáo chưa đạt tiến độ đề ra.

Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn bộ phận tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, chi ủy, chi bộ các đơn vị trực thuộc, tổ chức thực hiện kế hoạch học tập tấm và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên và đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị...

KC

Print
399 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thông báo

Tin tức khác

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top