TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính sách pháp luật về thể dục thể thao

Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính sách pháp luật về thể dục thể thao

13 Tháng Năm 2017

Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính sách pháp luật về thể dục thể thao

Luật TDTT ra đời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của TDTT nước nhà, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nhận thức rõ điều đó, trong 10 năm qua, kể từ khi Luật được ban hành, có hiệu lực đến nay, tỉnh Bắc kạn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền TDTT Việt Nam, nhằm tạo ra nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Luật Thể dục, Thể thao

Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Luật Thể dục, Thể thao

04 Tháng Năm 2017

Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Luật Thể dục, Thể thao

Sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT đã có tác động tích cực đến sự quản lý và phát triển sự nghiệp TDTT. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm và văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TDTT, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia đóng góp phát triển TDTT. Hoạt động TDTT quần chúng được mở rộng đến cơ sở và chất lượng ngày càng được nâng cao. Thể thao thành tích cao giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng chất một số môn thể thao có tiềm năng, đóng góp nhiều thành tích cho quốc gia, một số môn đạt được thành tích Đông Nam Á và Châu Á.
Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

28 Tháng Tư 2017

Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

Từ những thành tựu đáng ghi nhận sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao. Bước vào giai đoạn tiếp theo 2016 – 2020, ngành Thể dục Thể Thao tỉnh Phú Thọ đã vạch ra những chiến lược phát triển hết sức cụ thể, trong đó tập trung chú trọng đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao.
Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

14 Tháng Tư 2017

Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Với mục tiêu phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, nhân dân để phát triển TDTT tỉnh Quảng Bình mang tính dân tộc, khoa học góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần hội nhập quốc tế. Trong những năm qua hoạt động Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đã để lại những dấu ấn đáng nhớ trên nhiều phương diện. Từ công tác quản lý nhà nước, tới Thể thao thành tích cao, Thể thao quần chúng đã và đang có những hướng đi đúng đắn và đạt hiệu quả đáng ghi nhận.
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế

03 Tháng Tư 2017

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế

Để có được những kết quả đáng ghi nhận từ công tác Thể dục Thể thao (TDTT) sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 thì việc áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

09 Tháng Ba 2017

Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

Khép lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 với những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào Thể thao quần chúng đến Thể thao thành tích cao. Bước sang giai đoạn 2017 - 2020, ngành TDTT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT theo phương hướng, mục tiêu đã được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động TDTT cho mọi người, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự các Đại hội thể thao quốc tế (ASIAD, Olympic, SEA Games), chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, SEA Games 31 năm 2021 và các sự kiện Thể thao quốc tế quan trọng khác.
Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

03 Tháng Ba 2017

Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020 Công tác Thể dục Thể thao của cả nước đã tạo được những dấu ấn và kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là nhận thức về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao (TDTT), đặc biệt là nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp Thể dục Thể thao được nâng lên.
Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

02 Tháng Ba 2017

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; góp phần thực hiện chiến lược con người, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.
Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

17 Tháng Hai 2017

Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 11/4/2012 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao của tỉnh.
TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

16 Tháng Hai 2017

TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” tính đến nay Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của tập luyện TDTT trong các cấp, các ngành, trong học sinh, sinh viên, trong cán bộ, công chức, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên đến người cao tuổi. Từ đó, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT sâu rộng trong toàn xã hội.
 An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

12 Tháng Giêng 2017

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế công trình văn hóa, thể thao và cơ sở hạ tầng du lịch từ nay đến năm 2020.
Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

06 Tháng Giêng 2017

Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác Thể dục Thể thao của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao ngày càng được nâng cao. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Thể dục Thể thao trong trường học và trong quần chúng nhân dân được giữ vững, không ngừng phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân thi đưa sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố
Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc

Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc

06 Tháng Giêng 2017

Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc

Kể từ sau 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển phong trào Thể dục, Thể thao, từ một tỉnh còn mờ nhạt về thành tích Thể thao thành tích cao đến nay Vĩnh Phúc đã có những bước tiến dài, khi các vận động viên của tỉnh thi đấu nổi bật, giành nhiều huy chương tại các giải Thể thao trong nước, khu vực và thế giới.
Thể thao Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW

Thể thao Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW

07 Tháng Mười Hai 2016

Thể thao Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW

Có thể nói, sau 5 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 08 - CT/TW của Bộ chính trị (2011- 2016) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020, Thể thao Quảng Ninh đã có những nét đổi mới đáng kể về sự phát triển toàn diện ở cả lĩnh vực Thể thao thành tích cao và Thể thao quần chúng.
Thể dục Thể thao Nam Định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thể dục Thể thao Nam Định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

16 Tháng Mười Một 2016

Thể dục Thể thao Nam Định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sau gần 5 năm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020”, và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, phong trào Thể dục Thể thao tại Tỉnh Nam Định đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.
Bà rịa - Vũng tàu phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

Bà rịa - Vũng tàu phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

15 Tháng Mười Một 2016

Bà rịa - Vũng tàu phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

Thể thao thành tích cao Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua đã có những bước phát triển nhất định, tuy vậy thành tích chưa tương xứng với sự phát triển của các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, do vài yếu tố khách quan và chủ quan như: cách làm chưa phù hợp khi thể thao thành tích cao đang dần chuyển sang chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sân bãi cho thể thao thành tích cao còn nhiều thiếu thốn, kinh phí còn hạn chế so với nhu cầu phát triển... Hiện nay thể thao Việt Nam đang thay đổi với mục tiêu vươn tầm hướng đến thành tích cấp châu lục và quốc tế, vì thế nhiều tỉnh thành đang có những đầu tư đặc biệt cho VĐV tài năng nâng cao thành tích đạt huy chương tại các giải quốc tế và đạt chuẩn để tham gia các giải quốc tế và Olympic.
TDTT Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TW phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững

TDTT Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TW phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững

25 Tháng Mười 2016

TDTT Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TW phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững

Có thể nói, kể từ ngày Quảng Trị tái lập tỉnh đến nay, ngành TDTT Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vươn lên hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển Thể dục Thể thao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 vào cuối năm 2011, sau đó không lâu là Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ, Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị đã và đang gặt hái được nhiều thành tích nổi bật ở các giải Thể thao quốc gia và quốc tế, cùng với đó là hoạt động Thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.
TDTT Tiền Giang nhìn lại một chặng đường

TDTT Tiền Giang nhìn lại một chặng đường

17 Tháng Mười 2016

TDTT Tiền Giang nhìn lại một chặng đường

Là một trong những địa phương có phong trào Thể dục Thể thao phát triển mạnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thành tích của Thể dục Thể thao Tiền Giang đã có sự phát triển đáng ghi nhận, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà.
Nghị quyết số 08/NQ-TW tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Bạc Liêu

Nghị quyết số 08/NQ-TW tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Bạc Liêu

13 Tháng Mười 2016

Nghị quyết số 08/NQ-TW tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Bạc Liêu

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ chính trị, Tỉnh ủy Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/6/2012 và Đề án phát triển thể thao thành tích cao Bạc Liêu giai đoạn 2012 – 2015. Việc triển khai thực hiên Chỉ thị được phổ biến rộng khắp đến từng Chi ủy, Chi bộ và toàn thể Đảng viên, BCH Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động thể thao.
Bắt đầu34568101112Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top