TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế công trình văn hóa, thể thao và cơ sở hạ tầng du lịch từ nay đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thực hiện hoàn thành các công trình văn hóa, thể thao cơ bản và các cơ sở hạ tầng du lịch đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cấp xã, huyện, tỉnh. Đối với các công trình văn hóa, thể thao cơ bản sẽ thực hiện theo chủ trương kêu gọi nguồn lực xã hội hóa xay dựng các công trình như: Sân bóng chuyền, sân cầu lông cấp cơ sở ; Hồ bơi của tư nhân hoặc hồ bơi đơn giản (dành tập bơi cho trẻ em); Phòng đọc sách, thư viện (đối với các xã ngoài Đề án: “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020”); nhà bảo tàng tư nhân; Các công trình sân quần vợt, sân tập bóng đá, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, sân thể dục phổ thông, sân cầu lông, sân bóng chuyền, nhà tập thể dục thể hình, phòng tập thẩm mỹ,... và các di tích đình, miếu, nghệ thuật kiến trúc,…

Đối với cấp xã sẽ đấu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng (trong đó có Nhà văn hóa và sân bóng đá): Thực hiện theo quy định tại Công văn số 884/VPUBND-ĐTXD, ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế đầu tư trường học và trung tâm văn hóa học tập cộng đồng đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Hướng dẫn tại Công văn số 2044/SVHTTDL-QLVH, ngày 19/9/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn điều chỉnh phương án đầu tư Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Ở cấp huyện, dự kiến sẽ xây dựng Trung tâm Văn hóa, Trung tâm TDTT; Sân bóng đá khán đài 1.000 chỗ ngồi; Nhà thi đấu thể thao đa năng khán đài 1.000 chỗ (TP.Châu Đốc khán đài 2.000 chỗ); Hồ bơi 25m và  Thư viện và Nhà truyền thống (hoặc Bảo tàng). Ở quy mô cấp tỉnh sẽ tập trung xây dựng Nhà thi đấu thể thao khán đài 3.000 chỗ ngồi; Nhà hát 1.500 ghế; Nhà ở vận động viên thể thao 500 chỗ; Đường chạy điền kinh nhựa tổng hợp tại trường năng khiếu thể thao tỉnh; Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường Năng khiếu thể thao tỉnh; Trường đua bò huyện Tri Tôn; Khu Bảo tồn di sản văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang (huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên);  Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên (21ha); Trùng tu, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, bia tưởng niệm, tượng đài.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch sẽ triển khai các điểm, tuyến du lịch sinh thái và nông thôn mới cù lao Mỹ Hòa Hưng với 09 điểm và 03 tuyến du lịch; Phát triển du lịch sinh thái 03 xã Cù lao Giêng; Cơ sở hạ tầng du lịch Núi Sam (đường lên núi, các điểm du lịch,...); Đầu tư sân đua bò phục vụ khách du lịch tại Châu Đốc; Hạ tầng khu ẩm thực và làng nghề phục vụ du lịch tại Châu Đốc; Khu du lịch sinh thái núi Cấm; Cơ sở hạ tầng du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư.

Để thực hiện đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, đặc biệt đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, UBND tỉnh An Giang đã đề ra 8 giải pháp thực hiện, trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó cần chú ý Nghị quyết 05/2015/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể hóa bằng kế hoạch cho từng năm, từng thời kỳ (3 năm, 5 năm) để tổ chức thực hiện đồng bộ và có kết quả (trong đó có nội dung triển khai thực hiện kế hoạch xã hội hóa).

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch của các cấp, chính quyền từ tỉnh đến các huyện và cơ sở, nhằm uốn nắn, điều chỉnh các hoạt động theo đúng chủ chương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy các điểm sáng về thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức đúc kết, rút kinh nghiệm, tuyên truyền phổ biến nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Phân cấp quản lý, tạo cơ chế linh hoạt, mở rộng khả năng tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, tạo nguồn thu, tiến tới tự chủ tài chính; Chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cụ thể cho các đơn vị, tổ chức ngoài công lập thực hiện, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; công khai quy hoạch và chính sách khuyến khích đầu tư các công trình TDTT để mọi thành phần kinh tế có thể tham gia.

Chuẩn hóa cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch công lập để đặt ra yêu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch để thực sự là nòng cốt cho mọi phong trào ở địa phương và cơ sở. Tạo điều kiện cho các đối tượng tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên tinh thần xã hội hóa được bình đẳng trước pháp luật, được hưởng những chính sách đãi ngộ, chính sách khen thưởng của nhà nước một cách thuận lợi.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh đến các huyện, thị thành và cơ sở. Khuyến khích và cho phép cá nhân, tổ chức ngoài công lập được đầu tư xây điểm vui chơi giải trí, rạp chiếu bóng; sân vận động, nhà văn hóa từ tỉnh đến các huyện và cơ sở. Huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa, công trình thể dục thể thao cộng đồng, tủ sách báo,…

Xây dựng các chính sách đối với hoạt động tài trợ, quảng cáo, môi giới, chuyển nhượng vận động viên, huấn luyện viên trong lĩnh vực thể dục thể thao; khuyến khích thành lập các công ty tiếp thị và quảng cáo thể thao để tạo điều kiện nhanh chóng phát triển thị trường thể dục thể thao. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung ương, của tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch (nhất là văn hóa, thể thao truyền thống) ở các địa phương trong tỉnh.

KC

Print
1187 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top