TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

An Giang đặt mục tiêu số người tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2020 đạt 36%

 Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh An Giang không ngừng được quan tâm, chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo tiền đề cho việc bồi dưỡng những nhân tố cho thể thao thành tích cao; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền thể thao cách mạng.

Với mục tiêu nâng cao sức khoẻ, thể lực tầm vóc và chất lượng cuộc sống của con người An Giang, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên, UBND tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch phát triển TDTT quần chúng đến năm 2020.

Những chỉ tiêu đề ra đến năm 2020

Theo Kế hoạch đề ra đến năm 2020, An Giang sẽ tập trung đổi mới nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác TDTT; chính quyền các cấp cần phải có quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch chung của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của địa ph­ương, đặc biệt là công tác quy hoạch đất đai, công trình thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu TDTT nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc. Phát triển đa dạng các loại hình tập luyện và hoạt động TDTT mang tính phổ biến đối với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, giúp người dân tự chọn cho mình một môn thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện hàng ngày. Gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào TDTT với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với đó, phát triển thể thao giải trí, thể thao đường phố và kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao. Khai thác, bảo tồn và phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Từng bước đưa các loại hình này vào nội dung hoạt động của các lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa thể thao, đại hội thể dục, thể thao ở xã, phường, thị trấn, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế về quản lý các mô hình TDTT quần chúng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên TDTT, xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên làm nòng cốt cho phong trào; thành lập câu lạc bộ TDTT phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh và nhu cầu tập luyện của các đối tượng cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn gắn với trường học, các điểm vui chơi và các thiết chế văn hóa tại cơ sở.

Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; tiếp tục rà soát, đánh giá và kiện toàn mô hình tổ chức ngành TDTT từ tỉnh đến cơ sở. Thống nhất mô hình tổ chức TDTT ở cấp huyện, thị xã, thành phố; bố trí cán bộ chuyên trách về TDTT cho các xã, phường, thị trấn. Xây dựng mô hình liên kết vùng trong hoạt động TDTT nhằm tạo điều kiện các địa phương hỗ trợ nhau cùng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trên cơ sở phong trào TDTT quần chúng, đặc biệt là phong trào TDTT trong thanh thiếu niên, học sinh để tuyển chọn những vận động viên trẻ có năng khiếu, bồi dưỡng nâng cao thành tích làm nòng cốt trong phong trào và bổ sung đội ngũ vận động viên của huyện.

Đến nay, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh đạt 35%; số gia đình thể thao đạt 33,1% và mục tiêu đến năm 2020, số người tập luyện TDTT thường xuyên sẽ đạt được 36%; số gia đình thể thao đạt 34%. UBND tỉnh An Giang cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, số CLB TDTT tăng 5% so với năm 2019; số trường đảm bảo giáo dục thể chất nội khóa có chất lượng đạt tỷ lệ 100%, trong đó số trường thực hiện tập luyện TDTT ngoại khoá đạt 85% (năm 2019 đạt 84%); Số chiến sĩ quân đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định.đạt tỷ lệ 100% và số chiến sĩ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định cũng đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, An Giang sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong đối tương công nhân viên chức - người lao động, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, số công nhân viên chức - người lao động tập luyện TDTT thường xuyên đạt 81% (tăng 1% so với năm 2019).

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện TDTT vùng nông thôn hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Xây dựng và phát triển phong trào TDTT ở cơ sở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động nông dân mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập vì sức khỏe. Đổi mới và nâng cao chất lượng các giải thể thao nông dân; mở rộng hình thức và nội dung tổ chức các giải thi đấu thể thao phù hợp với đối tượng để thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia. Thành lập câu lạc bộ TDTT ở các khu dân cư dựa trên cơ sở các môn thể thao truyền thống và phong trào truyền thống của từng đơn vị; chú trọng phát triển các môn thể thao dễ tập luyện, thu hút được nhiều người tham gia, ít phải đầu tư cơ sở vật chất. Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tập luyện TDTT để khôi phục sức khỏe, nâng cao tuổi thọ; phát triển ngày càng nhiều câu lạc bộ, nhóm tập luyện TDTT của người cao tuổi, các câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời. Duy trì hàng năm Hội thao người cao tuổi từ cơ sở đến tỉnh.

Để đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng, An Giang sẽ tập trung đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa - TDTT xã, phường, thị trấn theo quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014. Đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các công trình TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố theo quy định tiêu chí của Trung tâm Thể thao quận, huyện, thị xã tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010. Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp và xây mới các công trình TDTT cấp xã, phường, thị trấn theo lộ trình. Trong đó, quan tâm ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và vùng khó khăn; quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu tập luyện, sinh hoạt của nhân dân và tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn.

Đẩy mạnh khuyến khích phát triển các cơ sở TDTT ngoài công lập, các tổ chức xã hội về TDTT; mở rộng và phát huy hiệu quả các mô hình thể thao quần chúng truyền thống của tỉnh. Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp TDTT trên địa bàn tỉnh sang mô hình cung ứng dịch vụ công và đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các CLB TDTT và tổ chức các giải thể thao quần chúng; khuyến khích hoạt động tài trợ, kinh doanh dịch vụ. Duy trì và khuyến khích phát triển các cơ sở tư nhân, các tổ chức đang đầu tư xã hội hóa các cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng. Phát triển hệ thống Liên đoàn, CLB TDTT; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên đoàn, CLB TDTT; chuyển giao từng bước các hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực TDTT cho các Liên đoàn, CLB TDTT. Trên cơ sở Liên đoàn các môn thể thao quốc gia, tỉnh An Giang thành lập các liên đoàn, CLB và Ban vận động thành lập Liên đoàn, tối thiểu 50% các môn thể thao của tỉnh có Liên đoàn và CLB cấp tỉnh.

Giải pháp thực hiện

Để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, An Giang sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với công tác phát triển sự nghiệp TDTT; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TDTT. Xác định rõ công tác phát triển TDTT là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, phải đưa nội dung này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và dài hạn của địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV, ngày 06/6/2008 của Bộ VHTTDL với Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đổi mới hoạt động của Trung tâm TDTT huyện, thị xã, thành phố theo hướng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động TDTT gắn với thực tiễn đời sống và phong tục, tập quán của đồng bào địa phương nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới; dần tiến tới thực hiện lộ trình chuyển đổi hoạt động của cơ sở TDTT công lập sang phương thức cung ứng dịch vụ công. Xây dựng, kiện toàn và thường xuyên tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ TDTT từ huyện đến cơ sở.

Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực TDTT, về tác dụng, lợi ích của luyện tập TDTT, qua đó, giúp cán bộ và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động TDTT phù hợp với sở thích, lứa tuổi, trình độ thể lực, hình thành ý thức tự giác say mê luyện tập.

Đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở xã, phường, trường học, các cơ sở câu lạc bộ…, coi đây là nền tảng cơ bản để phát triển TDTT. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phát triển TDTT đối với tất cả các đối tượng, kể cả người cao tuổi, người khuyết tật, trước hết là trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang; đặc biệt, chú trọng đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động phong trào phù hợp với các đối tượng, từng vùng nhất là vùng nông thôn, vùng xa trung tâm huyện, thị xã, thành phố để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân nông thôn. Phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể quần chúng xây dựng các câu lạc bộ TDTT ở khu dân cư, hình thành các điểm tập, nhóm tập thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên; xây dựng các câu lạc bộ TDTT nòng cốt tại trung tâm văn hóa - thể thao các xã, phường, thị trấn. Xây dựng quy chế hoạt động của các câu lạc bộ TDTT cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho phong trào cơ sở như huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài, cán bộ chuyên trách văn hóa, thông tin, cộng tác viên…

Xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực TDTT; trên cơ sở nâng cao nhận thức về xã hội hóa các hoạt động TDTT cho mọi người, tuyên truyền vận động và tổ chức nhiều loại hình TDTT để ngày càng có nhiều người tự nguyện tập luyện và thi đấu TDTT theo hướng các đơn vị tham dự giải là các câu lạc bộ cơ sở; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, con em quê hương trên khắp mọi miền đất nước, vận động quần chúng nhân dân góp công, góp của, cải tạo mặt bằng, xây dựng các sân bãi, phòng tập TDTT ở cơ sở, vận động các gia đình tự trang bị sân bãi, dụng cụ tập luyện… Phát triển các tổ chức xã hội về thể thao, vừa đảm bảo sự chỉ đạo quản lý có hiệu quả của Nhà nước vừa đảm bảo tính độc lập tự chủ trong hoạt động TDTT để huy động các nguồn lực của xã hội.

KC

Print
465 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top