CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

Với mục tiêu đưa hoạt động TDTT về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đồng thời duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đóng vai trò quan trọng, là bước đệm đề cho các hoạt động văn hóa, TDTT phát triển. Do đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng UBND thị xã đã quan tâm chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao. Công tác quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được chú trọng, tích hợp nội dung quy hoạch thiết chế văn hóa vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng theo hướng tiếp cận các tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL.

Đặc biệt, UBND đã triển khai ban hành các văn bản liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Qua đó, đã có nhiều cá nhân, tổ chức hiến đất, tham gia đóng góp kinh phí để cùng với chính quyền địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở.

Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền Thị xã, nhiều công trình được đầu tư xây dựng như: Trung tâm văn hoá thị xã, Thư viện thị xã, Quảng trường 8 tháng 10, Công viên 23 tháng 3, công viên cây xanh; 04 Nhà Văn hóa xã, phường (Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Hòa) và 11 Hội trường đa năng; 14/15 sân vận động các xã, phường; 83/83 nhà văn hóa thôn, góp phần đáng kể trong việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, rèn luyện thể chất và cũng là nơi tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để các thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả, UBND Thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao cử cán bộ, viên chức thường xuyên theo dõi, quản lý, vận hành. Tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; thành lập các CLB hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở như Âm nhạc, Cầu lông, võ thuật,... Trung bình hàng năm, cấp thị xã tổ chức 20 hội thi văn hóa, thể thao, 12 hội thi văn nghệ, thể thao cấp xã;

Công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.Tuy nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế về nguồn lực. Vì vậy, trong thời gian qua, ngoài nguồn kinh phí nhà nước cấp từ nguồn sự nghiệp văn hóa - thông tin hàng năm, Thị xã đã huy động các nguồn lực từ xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của các thiết chế. 

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, Thị xã Đức Phổ sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; Có chính sách ưu tiên hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế này.

Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Gắn nội dung hoạt động với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và lợi ích của cộng đồng, khu dân cư.

Tổ chức nhiều mô hình CLB về văn hóa, văn nghệ, TDTT nhằm thu hút người dân tham gia hoạt động; Tập trung củng cố và nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và thể thao từ thị xã đến cơ sở. Tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Tăng cường đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí hoạt động, tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả hơn. Tập trung vận động xã hội hóa, từng bước thu hút đầu tư trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn thị xã.

VD

Print
1097 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top