CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Những chỉ tiêu được đặt ra

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021 – 20230, Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu: Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ trên 32% vào năm 2025. Số gia đình luyện tập TDTT đạt tỷ lệ trên 24.5% (năm 2025) và đạt tỷ lệ trên 30% số hộ gia đình (năm 2030). Đến năm 2030, 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL và mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 03 CLB TDTT cơ sở trở lên (được thành lập và công nhận theo quy định của pháp luật).

Về hoạt động GDTC và thể thao trong trường học: phấn đấu đến năm 2025, 90% số trường cao đẳng, đại học, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình TDTT ngoại khóa và con số này sẽ đạt 95% vào năm 2030. Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030. 100% số trường thuộc cấp học phổ thông có CLB TDTT; có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT; có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT. Thực hiện tốt hoạt động TDTT ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 75%-80% và đến năm 2030 đạt tỷ lệ 85-90% tổng số trường.

Cùng với đó, tỉnh cũng không ngừng quan tâm đến các hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang. Đối với lực lượng quân đội nhân dân phấn đấu: tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là trên 100%; Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%; Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 80%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là trên 95%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 90%. Số cán bộ, chiến sỹ biết bơi đạt trên 95%. 100% đơn vị có nhà tập, sân tập luyện TDTT quần chúng, các khu sân tập luyện TDTT đáp ứng nhu cầu rèn luyện của cán  bộ, chiến sỹ và trên 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

Đối với lực lượng công an và các đơn vị trực thuộc: Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là 90% trở lên; Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 85%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 80% trở lên; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 98% và 95% cán bộ, chiến sỹ biết bơi. 100% đơn vị có cơ sở vật chất, sân bãi và thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT.

Đối với cấp cơ sở, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT các cấp; 100% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng nêu rõ các yêu cầu cần phải triên khai thực hiện. Trong đó, tập trung vào 06 và nội dung cơ bản, đó là: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng. Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT của nhân dân. Đầu tư nguồn lực triển khai và nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động.

Các nhóm giải pháp

Cùng với những yêu cầu cụ thể được đặt ra, Kế hoạch cũng đã đề ra những giải pháp cơ bản để việc triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả đó là:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam XHCN.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại các địa phương, các ngành Giáo dục và Đào tạo, Quân đội, Công an và các đơn vị liên quan. Kiện toàn bộ máy TDTT ở các địa phương, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT ở cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí phát triển sự nghiệp TDTT trong việc nâng cao thể chất toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triến TDTT.

Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực XHH cho phát triển phong trào TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Phối hợp chặt chẽ với các Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm nâng cao khả năng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động TDTT, phát huy nguồn lực và khả năng sáng tạo trong nhân dân.

Tăng cường hợp tác quốc tế về TDTT cho mọi người để tiếp cận với những nền TDTT tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình hành động trong lĩnh vực TDTT.

Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ làm công tác TDTT, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

Duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa-  thể thao, các hoạt động giao lưu TDTT, kiên trì vận động, hướng dẫn người dân tham gia rèn luyện TDTT để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động và học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VD

Print
832 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top