CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

TDTT huyện Diên Khánh phấn đấu đạt 36.5% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2030

Trong những năm qua, huyện Diên Khánh luôn quan tâm phát triển TDTT. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triên kinh tế xã hội của địa phương. Trọng đó, việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Chính vì vậy, Diên Khánh đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào TDTT của tỉnh Khánh Hòa.

Tập luyện TDTT đã trở thành thói quen và là nhu cầu không thể thiếu của đông đảo nhân dân

Để thúc đẩy hơn nữa phong trào TDTT của huyện, UBND huyện Diên Khánh xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, huyện đặt chỉ tiêu phấn đấu: Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ 36% và năm 2030 đạt tỷ lệ 36,5% trên tổng số dân trong toàn huyện. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ 36,7% và năm 2030 đạt tỷ lệ hên 37,2% trên tổng số hộ gia đình trong toàn huyện.

Đến năm 2030 đạt 100% số xã, thị trấn trong toàn huyện có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL và có ít nhất 03 CLB TDTT cơ sở trở lên.

Về TDTT trường học: Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa và Thể thao về Chương trình phối hợp chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác GDTC  và thể thao trường học giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện đúng quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động TDTT học đường, qua đó phát hiện và giới thiệu nhiều nhân tố mới cho các đội tuyển thể thao của huyện, tỉnh; phát triển thể lực, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện, tỉnh.

Thực hiện GDTC kết hợp với vui chơi giải trí để hình thành kỹ năng vận động cơ bản, nâng cao thể chất và tinh thần cho học sinh; tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GDTC trong nhà trường và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khóa. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp TDTT với hoạt động vui chơi giải trí, chú trọng nhu cầu tập luyện TDTT tự chọn của học sinh.  Đảm bảo số lượng giáo viên chuyên trách GDTC  đạt chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo giảng dạy chính khóa tại các trường học trên địa bàn huyện.

Phấn đấu 99% số học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực học sinh theo quy định. Đảm bảo các trường học xây mới phải có khu GDTC cho học sinh đúng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

 Phát triển hoạt động TDTT ngoại khóa. Phấn đấu 100% số trường phổ thông tổ chức Hội khỏe Phù Đổng định kỳ (có thể từng năm học) tối thiểu từ 05 môn trở lên; cấp huyện tổ chức từ 6-8 môn.

Số trường phổ thông có đủ sân bãi, dụng cụ TDTT đạt trên 70%.  Xây dựng hệ thống CLB , phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 70% trường học các cấp có CLB thể thao hoạt động hiệu quả.  Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 30% số trường học có từ 01 bể bơi đơn giản trở lên cho học sinh theo hình thức xã hội hóa, tiến tới xóa mù bơi cho trẻ em vào năm 2030. Tăng cường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao trong nhà trường.

Ngoài việc quan tâm phát triển GDTC và TDTT trong trường học, công tác TDTT trong các lực lượng vũ trang cũng được quan tâm, đảm bảo nền nếp ổn định và các yêu cầu theo quy định.

Đối với lực lượng Quân đội nhân dân: Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là trên 99%. Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%. Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 98%.  Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là trên 90%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95%.  100% đơn vị (cấp Trung đoàn) có khu sân tập luyện thể thao cơ bản, trên 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản; tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 93%.

Trong lực lượng Công an nhân dân: Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là từ 90% trở lên.  Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 95%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 90%.  Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên là từ 98% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 95% trở lên.  Tỷ lệ cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT đạt 100%.

Huyện cũng đặt mục tiêu phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện, tổ chức Đại hội TDTT các cấp; trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn mới này được tập trung vào 06 nội dung đó là:

Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật.

Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng.

Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của Nhân dân; Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

Cùng với việc chỉ ra các nội dung trọng tâm, huyện cũng xây dựng các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung vào 06 nhóm giải pháp chính đó là

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam.

Xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển TDTT huyện Diên Khánh giai đoạn 2021 -2025 và đến năm 2030; kiện toàn bộ máy quản lý TDTT các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên  TDTT.

 Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào  TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Tăng cường hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền TDTT tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

 Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

Theo thống kê, toàn huyện có 26% số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, 14,6 % gia đình thể thao; 68 câu lạc bộ TDTT tại 18 xã và thị trấn Diên Khánh, gồm các môn: Bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua, cầu lông, bóng bàn, Karatedo, Teakwondo, võ cổ truyền, việt dã, thể hình… Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao được quan tâm, đầu tư xây dựng. Hiện nay, huyện có 1 sân vận động mái che với sức chứa hơn 1.000 người, 1 sân tennis; tại các xã, thôn đều có sân bãi phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân… Đặc biệt, Diên Khánh có nhà thi đấu đa năng được xây dựng theo kết cấu hiện đại đã góp phần thúc đẩy sự phát triển Thể thao thành tích cao của huyện. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển và giành được nhiều thành tích cao, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào TDTT của tỉnh Khánh Hòa trong nhiều năm.

VD

Print
551 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top