TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Tuần Giáo - Điện Biên đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Huyện Tuần Giáo - Điện Biên đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

23 Tháng Tư 2021

Công tác triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện Tuần Giáo những năm qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn...Nhưng với tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của ngành VHTT, công tác TDTT của huyện đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

23 Tháng Tư 2021

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Cao Bằng đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Cao Bằng đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

16 Tháng Tư 2021

Cao Bằng đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Trong những năm qua cùng với việc phát triển Kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác, phát triển lợi thế du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững, …Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác TDTT, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần tăng cường sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" huyện Hà Quảng phát huy hiệu quả

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" huyện Hà Quảng phát huy hiệu quả

31 Tháng Ba 2021

Trong những năm qua công tác TDTT nói chung, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nói riêng trên địa bàn huyện Hà Quảng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao các cấp chính quyền; sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở VHTTDL cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Do đó sự nghiệp TDTT của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của TDTT ngày càng nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Các hoạt động TDTT đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Những kết quả trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 ở huyện Phong Thổ

Những kết quả trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 ở huyện Phong Thổ

31 Tháng Ba 2021

Sau 9 năm tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Phong Thổ đã phát triển rộng khắp. Trong đó, hoạt động TDTT dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn. Ngoài các môn thể thao hiện đại, các trò chơi dân gian và một số môn thể thao dân tộc cũng được khôi phục và phát triển mạnh mẽ.

Lai Châu: những bước tiến trong lĩnh vực TDTT

Lai Châu: những bước tiến trong lĩnh vực TDTT

19 Tháng Ba 2021

Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới có diện tích tự nhiên 9.068,80km2dân số trên 46 vạn người gồm 08 huyện, thành phố, 106 xã, phường, thị trấn với 20 dân tộc. Điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh đang từng bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng đã góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao.

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam: những chuyển biến cả về chất và lượng trong hoạt động TDTT quần chúng ở Bình Định

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam: những chuyển biến cả về chất và lượng trong hoạt động TDTT quần chúng ở Bình Định

12 Tháng Ba 2021

Trong những năm qua, thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam, các cấp chính quyền, ngành VHTT tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của địa phương ngày càng phát triển. Thông qua các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, giữ vững ổn định trật tự an ninh xã hội, tạo sự giao lưu, đoàn kết giữa nhân dân các địa phương trong tỉnh.

Bắt đầu567810121314Sau
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top