CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Tuy Phước – Bình Định: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, các cấp chính quyền huyện Tuy Phước luôn quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Các thiết chế văn hóa, thể thao được khai thác và sử dụng hiệu quả đã đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần tích cực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TDTT, huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực để phổ biến các chính sách, pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng cũng như các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao. 

Cùng với đó, huyện cũng đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở. Hàng năm cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao cấp huyện, xã được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ thông qua các lớp bồi dưỡng, đào tạo do Sở VHTTDL, Tỉnh tổ chức.

Nhờ đó, đến nay toàn huyện có 01 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 01 đội thông tin tuyên truyền lưu động, 01 thư viện, 01 nhà truyền thống, 01 nhà thi đấu đa năng và 01 sân vận động được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách huyện; 100% các xã, thị trấn đều có Trung tâm Văn hoá – Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được đầu tư các trang thiết bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng tủ sách… Các Khu thể thao được quy hoạch và đầu tư xây dựng đảm bảo về quy mô, diện tích theo tiêu chí của Bộ VHTTDL.

Ngoài kinh phí nhà nước, các địa phương trong toàn huyện đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa bằng việc huy động các nguồn lực để xây dựng và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất kinh doanh các hoạt động TDTT như: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, hồ bơi, sân cầu lông, bida…và thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao: Bài chòi, bóng đá, bida, yoga…

Image

Các xã đều có nhà văn hóa, sân thể thao các môn (bóng chuyền, cầu lông...) phục vụ nhân dân tham gia tập luyện TDTT

Sự chung tay của các cá nhân, doanh nghiệp đã từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực trong hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao.

Với hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng đã góp phần thúc đẩy phong trào Văn hóa, văn nghệ và TDTT trên địa bàn huyện. Hàng năm, nhiều Hội thi văn nghệ, thể thao, Hội thao, giải thi đấu thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Trong đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có quy mô lớn nhận được sự tham gia của đông đảo nhân dân như: Ngày chạy Olympic toàn dân, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phong trào tập luyện môn Bơi và phòng chống đuối  nước cho trẻ em… Nhiều hoạt động thi đấu thể thao được tổ chức lồng ghép trong các Lễ hội, các sự kiện lớn của địa phương, đất nước đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia thi đấu, cổ vũ.

Việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT trên địa bàn huyện đạt 35%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31%. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đóng góp vào thành công trên của huyện phải kể đến những đơn vị điển hình như các xã: Phước Lộc, Phước Sơn…Hiện xã Phước Lộc có 11 nhà văn hóa thôn, 9 sân bóng chuyền, cầu lông, 1 sân vận động xã. Các thôn trong xã đã thành lập được các đội văn nghệ, bóng chuyền, bóng đá. Hằng năm đều tổ chức từ 1 - 2 giải đấu bóng chuyền, bóng đá kết hợp với giao lưu văn nghệ, biểu diễn múa lân…  Tại xã Phước Sơn, 10/10 thôn có nhà văn hóa (hầu hết đã được đầu tư trang thiết bị như: Bàn ghế, Loa đài, ánh sáng..), và 6 sân Bóng chuyền có quy mô, diện tích từ 500m2, nhiều sân cầu lông... để phục nhân dân tham gia sinh hoạt, tập luyện thi đấu TDTT. Xã cũng đã thành lập 5 CLB bóng chuyền, võ cổ truyền, bóng bàn, cờ tướng, nhảy hiện đại…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập như kinh phí hạn hẹp, nhân lực hạn chế về số lượng, một số khu thể thao chưa đảm bảo về diện tích theo quy định, một số nhà văn hóa xuống cấpcác việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao còn đơn điệu, hoạt động chưa phong phú…

Mục tiêu đến năm 2025, Tuy Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao, một số địa phương hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Do đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”;

Duy trì thực hiện hiệu quả các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Làng văn hóa, gia đình văn hóa”; Phong trào thi đua “Huyện Tuy Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025…

Hoàn thiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp cơ sở theo quy hoạch để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức và tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT. Đầu tư xây dựng các sân luyện tập và thi đấu TDTT, đảm bảo các xã đều có sân vận động,...

Đẩy mạnh thực hiện các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao nhằm phát triển phong trào ở cơ sở. Xây dựng cơ chế lồng ghép, phối hợp giữa phong trào xây dựng đời sống văn hóa với các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Có chính sách đầu tư phù hợp để cấp cơ sở có đủ nguồn lực về kinh phí, quy hoạch quỹ đất, nguồn nhân lực quản lý trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị được đầu tư của Nhà nước cho các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao nhất là cán bộ ở cấp cơ sở...

Bài, ảnh VD

Print
283 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top