TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Hưng Yên đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong năm 2020

Trong những năm qua dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên đã đạt nhiều kết quả khả quan cả về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển theo hướng ổn định và chất lượng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện hàng ngày, đã góp phần đưa số người tập luyện TDTT thường xuyên tăng nhanh qua từng năm.. Thành công này của thể thao quần chúng tỉnh Hưng Yên có được từ những việc gắn kết giữa cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thông qua Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cũng như nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó khuyến khích mỗi người dân tự lựa chọn cho mình môn thể dục, thể thao phù hợp; tự giác, tích cực tham gia tập luyện thường xuyên và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý, suốt đời nhằm nâng cao sức khỏe vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì nước thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.;

Nếu năm 2012 số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 22,42% thì đến năm 2014 con số này tăng lên đạt 25%, năm 2016 là 29,2% và hiện nay con số nàyđã đạt trên 30 %. Câu lạc bộ thể dục, thể thao được hình thành rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay có khoảng trên 2,5 nghìn câu lạc bộ, điểm, nhóm luyện tập thể thao; 100% các xã, phường, thị trấn, gần 80% các thôn, làng, khu phố có câu lạc bộ thể dục, thể thao.

Cuộc vận động cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh niên, học sinh, sinh viên. Phong trào thể dục, thể thao trong trường học được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cùng với đội ngũ giáo viên bộ môn thể dục được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh. 100% số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất; 79,75% số trường thực hiện tốt hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Bên cạnh đó, phong trào TD,TT trong lực lượng vũ trang được đảm bảo theo đúng quy định.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, thể thao Hưng Yên cũng đặt ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể để đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong từng năm cụ thể: Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2020, số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 33% dân số: Số gia đình tập luyện thể dục, thể thao đạt 25% số hộ gia đình trong toàn tỉnh. Đối với thể thao trường học, năm 2020 số trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%; Số trường thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất ngoại khóa đạt 60%; Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt từ 85% - 90%. Cùng với đó, số cán bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe đạt 95% vào năm 2020.

 

 

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2020, Hưng Yên đã xây dựng 5 nhóm giải pháp để thực hiện, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước các cấp. Gắn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI về thể dục, thể thao; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 và Đề án phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; xây dựng Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước của các cấp, các ngành nhằm tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao; trong đó, có chính sách xã hội hóa hoạt động TDTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cuộc vận động sớm đạt được các mục tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải là nhân tố tiên phong, gương mẫu, tích cực, tự giác chấp hành trong việc rèn luyện thân thể thường xuyên để nhân dân noi theo.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” là một trong những nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cần được duy trì thường xuyên ở các cấp, các ngành, các địa phương; Các nội dung tuyên truyền cho Cuộc vận động cần được chọn lọc kỹ, gắn kết với công tác khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT, với các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức như: Phát thanh, truyền hình, báo chí, pano, áp phích, báo tường. Cùng với đó phát triển các loại hình hoạt động TDTT cho thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; TDTT cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, người khuyết tật, người cao tuổi, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp... phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, đặc thù công việc và đặc điểm của từng đối tượng.

Để Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” sớm đạt được các mục tiêu trên, ngoài nguồn ngân sách nhà nước rất cần có sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT, xây dựng các công trình thể thao, mua sắm các thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho tập luyện TDTT cũng như đầu tư phát triển các loại hình thể thao, thành lập các câu lạc bộ TDTT ngoài công lập. Yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay đòi hỏi hoạt động TDTT cần được nâng cấp về quy mô tổ chức, nâng cao số lượng, chất lượng hệ thống cơ sở vật chất, kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động TDTT của nhân dân. Chính vì vậy việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp với thực tế của từng đơn vị, địa phương; trong đó, chú trọng việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, có chính sách thỏa đáng để khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư xây dựng các công trình TDTT là một việc làm cấp thiết. Mặt khác, cần quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để thành lập thêm nhiều liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao nhằm phát triển các môn thể thao bài bản, thống nhất, theo quy định của Nhà nước.

Công tác thi đua, khen thưởng cũng là một giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích các đơn vị, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Kết quả tổ chức, thực hiện, tham gia hưởng ứng Cuộc vận động cần được xem là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại bình chọn để biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

KC

Print
314 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top