CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Hải Hậu triển khai kế hoạch cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của huyện trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030.

Các chỉ tiêu hướng tới

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác TDTT, trong giai đoạn 2021-2030, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huyện Hải Hậu tiếp tục đẩy mạnh công tác TDTT dựa trên tiềm năng và thế mạnh của mình. Theo đó, mục tiêu đặt ra là số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 85% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 87%. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 37% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 39%. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL.

Huyện có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT đầu tư xây dựng các công trình TDTT phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân (Ảnh: VD)

Về công tác GDTC và hoạt động TDTT trong trường học, phấn đấu: 100% số trường bậc phổ thông có CLB TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 75% -80% và đến năm 2030 đạt từ 85- 90% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

TDTT trong quân đội nhân dân: Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là trên 99%. Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%. Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 98%.  Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là trên 90%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 93%.

Trong lực lượng công an nhân dân: Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là từ 90% trở lên. Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%.  Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 90% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên là từ 98% trở lên.  Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 95% trở lên. Công an tỉnh có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT đạt 100%.

Kế hoạch tập trung vào 6 nội dung

Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác TDTT; Cụ thể hóa cuộc vận động cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước bằng những chương trình, Kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân; Duy trì tổ chức các hoạt động TDTT có quy mô như ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Đồng thời vận động mọi người dân lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách thông qua việc phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn việc luyện tập TDTT sao cho phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, hướng dẫn kiến thức TDTT, chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao và các phương pháp tập luyện; các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện,… Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên; khuyến khích phát triển mô hình các đội nhóm, CLB TDTT.

Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng, thông qua việc Ký kết các chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa ngành VHTTDL với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong xu thế hiện nay, cần đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động TDTT, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho nhân dân. Duy trì tổ chức giải thi đấu các môn thể thao, các hội thi văn hóa văn nghệ, TDTT gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Chú trọng đầu tư các nguồn lực triển khai Cuộc vận động, như: đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu thể thao rèn luyện thể chất và tinh thần. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT  quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các xóm hoặc tổ dân phố và xã, thị trấn. Cùng với đó đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Từng bước kiện toàn bộ máy TDTT  từ huyện đến cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT  trong tình hình mới.

Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, huyện cũng đề ra 05 nhóm giải pháp:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021- 2025 và đến năm 2030 ở các xã, thị trấn trong toàn huyện và các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Văn Lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thịnh Long. Kiện toàn bộ máy TDTT các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT. Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực XHH cho phát triển phong trào TDTT trên địa  bàn huyện; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể thao.

Tăng cường hợp tác và phối hợp về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền TDTT  tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

Hiện nay, Hải Hậu có hệ thống cơ sở vật chất văn hóa – thể thao đồng bộ với 01 Nhà văn hóa có sức chứa trên 1.000 chỗ ngồi; Nhà thi đấu trung tâm có mái che, sức chứa hơn 1.500 khán giả; Sân vận động diện tích gần 23 nghìn m2; Bể bơi có tổng diện tích 1.400m2. Đặc biệt, 34 xã, thị trấn trong huyện có Trung tâm văn hóa - thể thao; 546 xóm, TDP có nhà văn hóa, trong đó có 6 nhà văn hóa liên xóm, TDP, có quy hoạch đất để xây dựng khu thể thao xóm, TDP, liên xóm, TDP; 9/34 xã, thị trấn có sân cầu lông trong nhà; 417/546 xóm, TDP có sân cầu lông, 386/546 xóm, TDP có sân bóng chuyền; 117/546 xóm, TDP có sân bóng đá mi ni, 216/546 xóm, tổ dân phố có bàn bóng bàn và 393 trang thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ.Hải Hậu không chỉ có phong trào TDTT quần chúng phát triển mà còn là địa phương có  bề dày về thành tích tại các giải thi đấu cấp tỉnh và quốc gia. Trong đó đặc biệt phải kể đến tại SEA Games 29 (năm 2017), 2 VĐV Hải Hậu đã giành HCV cho đoàn TTVN là Vũ Thị Mến nội dung nhảy 3 bước (điền kinh) và Đinh Quang Linh môn bóng bàn. Tại SEA Games 30, VĐV Vũ Thị Mến tiếp tục giành HCĐ ở nội dung nhảy 3 bước.

 VD

Print
707 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top