CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong cuộc giao ban khối(26/06/2008)

3695 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban khối các đơn vị Bộ trưởng phụ trách tháng 6/2008, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo.

Tại cuộc họp giao ban khối các đơn vị Bộ trưởng phụ trách tháng 6/2008, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo.

Về một số vấn đề chung của các đơn vị, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 20/6/2008.

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị cần phải triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể: Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành VH,TT&DL, kịp thời đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Bộ xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định; Tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tập thuộc một số lĩnh vực công tác như: công tác cán bộ, việc quản lý các Hội và tổ chức phi Chính phủ, cải cách hành chính, hoạt động đối ngoại, quản lý tài chính, tài sản công...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó phải công khai về tài chính, thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ,... và xây dựng Quy chế làm việc của từng đơn vị, báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định; Triệt để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát và giảm chi hành chính trong các cơ quan Nhà nước.

Các đơn vị sẽ phải báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực VH,TT&DL.

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng giao nhiệm vụ: Phối hợp với Bộ phận Cải cách hành chính và Vụ Pháp chế sớm hoàn thiện dự thảo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ việc hợp nhất hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước về VH,TT&DL các tỉnh, thành phố, phối hợp với Bộ Nội vụ đôn đốc thực hiện các quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng văn hoá thông tin thuộc UBND cấp huyện. Vụ còn phải hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, Vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ của Ngành để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác tổ chức toàn Ngành, tổ chức thực hiện đúng các quy định về thi tuyển cán bộ, công chức; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án phân cấp công tác quản lý cán bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế sớm triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại năm 2009 trong lĩnh vực VH,TT&DL và sớm hoàn thiện Đề án đào tạo và cử tuỳ viên văn hoá Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn từ nay đến 2010. Đồng thời, Vụ sẽ chủ trì xây dựng Đề án Trung tâm VH,TT&DL tại các nước và Quy chế Đoàn ra, Đoàn vào.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn chỉ đạo một số công việc cụ thể đối với Vụ Kế hoạch tài chính, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tổng cục Du lịch và Bộ phận tham mưu cải cách hành chính.

VPB

Print
3695 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top