CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ(03/07/2008)

3613 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 30/6/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ, công việc cụ thể. Tổng cục TDTT được giao nhiệm vụ chỉ đạo Viện Khoa học TDTT xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển thể thao đến 2015, định hướng đến 2020, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 30/6/2008, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ, công việc cụ thể.

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Danh Thái chỉ đạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam lập kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Văn bản số 148/TB-VPCP ngày 26/6/2008.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008; Thực hiện Quy chế làm việc của Bộ, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khi tổ chức các Hội nghị chuyên đề có thành phần triệu tập là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải thông qua Chánh Văn phòng Bộ để báo cáo Thứ trưởng phụ trách khối xem xét, trình Bộ trưởng quyết định.

Các cơ quan, đơn vị được giao sẽ chuẩn bị văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện công việc, bảo đảm chất lượng, quy trình thủ tục và tiến độ theo quy định. Các văn bản, đề án giao cho cơ quan, đơn vị được coi là chỉ tiêu pháp lệnh phải hoàn thành và là căn cứ xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, của đơn vị và thủ trưởng đơn vị.

Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự trước ngày 15/7/2008 kết quả thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 của Bộ; Hướng dẫn các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2009, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2008; Dự thảo văn bản, báo cáo Bộ trưởng việc phân cấp về quản lý, sử dụng ngân sách và vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Đồng thời, Vụ Kế hoạch, Tài chính sẽ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, báo cáo lãnh đạo Bộ các đơn vị được thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Chỉ đạo Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch chi cho quảng bá, xúc tiến du lịch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Vụ Kế hoạch, Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị định: Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng Bộ có văn bản yêu cầu các địa phương thuộc 7 khu vực chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức giao ban trực tuyến; Có văn bản yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ sáng tác báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2008 về công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy...

Giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo văn bản, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2008 việc phân cấp về công tác tổ chức, cán bộ; Đề xuất phương án kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2008.

Tổng cục TDTT được giao nhiệm vụ chỉ đạo Viện Khoa học TDTT xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển thể thao đến 2015, định hướng đến 2020, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Vụ Đào tạo chỉ đạo Trường Đại học Văn hoá Hà Nội nghiên cứu, xây dựng kế hoạch mở chuyên ngành đào tạo về công tác gia đình, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn có ý kiến chỉ đạo Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 7/2008 và Bộ phận tham mưu cải cách hành chính được giao nhiệm vụ dự thảo văn bản, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/7/2008 việc phân cấp giải quyết công việc.

VPB
 

Print
3613 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top