CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Nghe hướng dẫn thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

6858 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Chiều ngày 18/8, tại Uỷ ban TDTT, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban TDTT đã nghe hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI

Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 06/12/2004 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng"; thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 24/3/2005 của Đảng uỷ Khối; căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/VPTW ngày 29/4/2005 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Công văn số 7228-CV/VPTW ngày 01/6/2005 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn về việc thảo luận và tổng hợp ý kiến góp vào dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi), Đảng bộ cơ quan Uỷ ban TDTT đã nghe hướng dẫn tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nộp về Đảng bộ cơ quan Uỷ ban TDTT chậm nhất là ngày 5/9 để báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan khoa giáo Trung ương.
Việc tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc X và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội, tập trung trí tuệ cán bộ, đảng viên, giới trí thức và công nhân viên chức trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, của Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương. Đồng thời, thông qua đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp uỷ đảng nắm được mức độ hiểu biết, xu hướng tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để kịp thời bổ sung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ đảng gồm 12 chương và 48 điều trong đó có các phần cần bổ sung và sửa đổi như sau:

* Thứ nhất là việc có hay không có tiêu đề cho Điều lệ. Phần mở đầu của Điều lệ có 8 khổ trong đó khổ 1, 4, 7 và 8 giữ nguyên; sửa đổi, bổ sung khổ 2, 3, và 6.

* Chương I có 8 điều (từ điều 1 đến điều 8), giữ nguyên điều 2, 3, 5, 6, 7, 8; sửa đổi, bổ sung điều 1, 4.

* Chương II có 6 điều (từ điều 9 đến điều 14) giữ nguyên.

* Chương III có 3 điều (từ điều 15 đến điều 17), giữ nguyên điều 16, 17; sửa đổi, bổ sung điều 15.

* Chương IV có 3 điều (từ điều 18 đến điều 20), giữ nguyên điều 19, 20; sửa đổi, bổ sung điều 18.

* Chương V có 4 điều (từ điều 21 đến điều 24), giữ nguyên điều 21, 23; sửa đổi, bổ sung điều 22, 24.

* Chương VI có 5 điều (từ điều 25 đến điều 29), giữ nguyên điều 25, 26, 28; sửa đổi, bổ sung điều 27, 29.

* Chương VII có 3 điều (từ điều 30 đến điều 33), giữ nguyên điều 31, 33; sửa đổi, bổ sung điều 30, 32.

* Chương VIII có 7 điều (từ điều 34 đến điều 40), giữ nguyên điều 34, 37, 38, 40; sửa đổi, bổ sung điều 35, 36, 39.

* Chương IX có 3 điều (từ điều 41 đến điều 43), giữ nguyên điều 42, 43: sửa đổi, bổ sung điều 41.

* Chương X có 2 điều (từ điều 44 đến điều 45), giữ nguyên điều 44, 45.

* Chương XI có 1 điều 46 giữ nguyên.

* Chương XII có 2 điều (điều 47, 48) giữ nguyên.

 

A.T
 

Print
6858 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top