CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008 - khu vực II(06/08/2008)

3481 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan quản lý, tham mưu trực thuộc Bộ nghiên cứu, giải quyết theo quy định các vấn đề liên quan theo kiến nghị của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị. Đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của Bộ, sớm đề xuất hướng giải quyết để Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2008 - khu vực II. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008, kiến nghị của các địa phương, ý kiến phát biểu của các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị và Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có kết luận cụ thể.

Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan quản lý, tham mưu trực thuộc Bộ nghiên cứu, giải quyết theo quy định các vấn đề liên quan theo kiến nghị của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị. Đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của Bộ, sớm đề xuất hướng giải quyết để Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực II, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện 12 nhiệm vụ

Đó là tham mưu với UBND cấp tỉnh, thành phố sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự các cơ quan quản lý nhà nước của Ngành theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 43/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá-Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Đồng thời, tham mưu với UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát lại các quy hoạch của 3 ngành (Văn hoá, Thể thao, Du lịch trước đây) để thống nhất thành một quy hoạch tổng thể chung cho Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay.

Xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020, nhất là việc quy hoạch đất xây dựng các công trình văn hoá, thể thao; công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch cần được nâng cao hiệu lực và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trên lĩnh vực dịch vụ văn hóa, di sản văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình, TDTT quần chúng, dịch vụ du lịch.

Bộ trưởng giao các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực II xây dựng kế hoạch công tác năm 2009 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2350/BVHTTDL-KHTC ngày 27/6/2008 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Ngành và dự toán ngân sách năm 2009.

Đó còn là nhiệm vụ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý Ngành, tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch ở cơ sở.

Nhiệm vụ tổ chức thành công Festival Tây Sơn, Bình Định cũng đã được Bộ trưởng giao cho các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực II.

Bộ trưởng chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức "Năm Du lịch Tây Nguyên xanh".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã có ý kiến kết luận một số vấn đề đối với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực II, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triệt để thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và các giải pháp kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ; Tổ chức hướng dẫn các mô hình can thiệp giảm tiêu cực của tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài; thực hiện quyền bình đẳng và hạnh phúc chính đáng của phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân, gia đình; Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, các vùng, miền để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, tránh trùng lặp; Có lộ trình giải quyết theo từng năm các tồn tại, yếu kém nêu trong báo cáo Công tác sáu tháng đầu năm 2008 - Khu vực II.

T.H
 

Print
3481 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top