CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương sáu khoá X(26/04/2008)

4073 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X cho cán bộ chủ chốt, chi bộ, đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ; các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương sáu (khoá X) cho cán bộ chủ chốt, chi bộ, đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ; các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Đăng Gia, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thái, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Vụ trưởng Vụ Thư ký, Tạp chí Cộng sản.  

 

Ba Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X gồm: Nghị quyết số 20/NQTW ngày 28/01/2008 về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; Nghị quyết số 21/NQTW, ngày 30/01/2008 về "tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN"; Nghị quyết số 22/NQTW, ngày 02/02/2008 về "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên".

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” chỉ rõ: “Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Đổi mới tổ chức, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân, hướng vào giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra: Về xu hướng phát triển của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;Về vấn đề trí thức hóa giai cấp công nhân; Về công nhân tham gia sở hữu doanh nghiệp; Về mối quan hệ giữa công nhân với các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội, đặc biệt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Về sự phân hóa trong nội bộ giai cấp công nhân; Về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới; Về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp; Về vai trò chủ yếu của giai cấp công nhân, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động; Về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân các nước trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; Về những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch đối với giai cấp công nhân;…

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ rõ: “Đảng tăng cường chỉ đạo, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Coi trọng đổi mới tư duy, công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất về nhận thức về hinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối các chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế của Đảng”.  

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” chỉ rõ: Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị; Bổ sung, sửa đổi một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng nhằm xác định rõ hơn vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; Ban hành, hướng dẫn đảng viên làm kinh tế tư nhân, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; xử lý đối với đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài; Thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở; Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,v.v…

Nội dung và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) là những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, có quan hệ đến vai trò lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đó cũng là những vấn đề hệ trọng cần phải được giải quyết một cách khách quan, khoa học, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng ủy Cơ quan Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng Bộ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách được Hội nghị Trung ương sáu đề cập, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tuy nhiên, do số lượng đảng viên trong toàn đảng bộ tương đối lớn khoảng 2.200 đồng chí đảng viên nên Đảng uỷ Bộ tổ chức đợt học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết thành 02 lớp. Lớp thứ hai dành cho đảng viên còn lại của Đảng Bộ, được sinh hoạt theo các khối: Tham mưu tổng hợp; Thể dục thể thao; Du lịch; Báo chí, xuất bản; Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, di sản, Thư viên, Làng Văn hoá và khối Doanh nghiệp. Các khối sẽ tự tổ chức học tập cho đảng viên.

Cùng với việc học tập các Nghị quyết Trung ương sáu, khoá X, các cấp uỷ tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề "Thực hành tiết kiệm, chống lãng tham ô, lãng phí, quan liêu"; tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" và xây dựng chương trình hành động.

Hải Linh (tổng hợp)

Print
4073 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top