CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Chính phủ Khóa XII họp phiên đầu tiên: Bàn thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XII

3720 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XII bàn việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XII. Dự họp có các thành viên Chính phủ Khóa XII, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và các thành viên khác của Chính phủ Khóa XI.

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XII bàn việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XII. Dự họp có các thành viên Chính phủ Khóa XII, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và các thành viên khác của Chính phủ Khóa XI.

Bảo đảm để Chính phủ mới làm việc thông suốt, hiệu quả

Các thành viên Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Yêu cầu đặt ra khi triển khai kế hoạch này là nhằm bảo đảm hoạt động của Chính phủ mới được liên tục, thông suốt, hiệu quả; tránh sáp nhập, sắp xếp bộ máy một cách cơ học, tạo thêm nhiều tầng nấc; khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, giữa các tổ chức trong cùng một Bộ; tách rõ hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước của Bộ, ngành với hoạt động sản xuất - kinh doanh và hoạt động dịch vụ công.

Về việc triển khai thực hiện hợp nhất, giải thể, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, đổi tên một số Bộ, Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ thực hiện bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của các cơ quan, đơn vị trong tháng 8/2007. Đồng thời Bộ trưởng các Bộ nêu trên chỉ đạo việc xây dựng Nghị định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; bảo đảm tinh gọn, hợp lý; trong đó một số tổ chức sau có thể sắp xếp, hợp nhất ngay: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác có sự thay đổi Bộ trưởng thì tiến hành bàn giao ngay công việc bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ thường xuyên liên tục.

Trước ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm trình Chính phủ ban hành các Nghị định: chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ và các Quyết định: Chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức làm công tác dân số vào Bộ Y tế; chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức làm công tác gia đình vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức làm công tác trẻ em vào Bộ Lao động - Thương và Xã hội; chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và Cục Báo chí, Cục Xuất bản từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời trong tháng 8/2007, Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; trong tháng 9-10/2007, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm xây dựng Nghị định quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành mình phụ trách để trình Chính phủ ban hành đúng thời hạn. Trong tháng 10-11/2007, đối với các Bộ có Tổng cục và tương đương thành lập mới hoặc cơ quan thuộc Chính phủ chuyển vào Bộ thì Bộ trưởng có trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và tương đương.

Từ những nội dung trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao trách nhiệm cho các Bộ như sau:

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan được hợp nhất, giải thể, điều chỉnh chức năng và đổi tên gọi; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các đơn vị này; đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận về tài chính, tài sản, trụ sở làm việc; trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí, điều chuyển trụ sở của các cơ quan được hợp nhất, giải thể, điều chỉnh chức năng và đổi tên.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo việc khắc con dấu mới đối với các Bộ hợp nhất, đổi tên để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành và hoạt động liên tục, thường xuyên của các Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải chấp hành nghiêm túc, đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, chú ý làm tốt công tác tư tưởng và bảo đảm thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thay mặt các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong hơn một năm qua, đồng thời chúc mừng các thành viên Chính phủ vừa được Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII bầu và phê chuẩn. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải mong rằng, các thành viên Chính phủ khóa XII nỗ lực tranh thủ thời cơ, vận hội mới đẩy nhanh, bền vững tăng trưởng kinh tế - xã hội, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, xóa đói - giảm nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… xứng đáng là công bộc của dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cám ơn sự ủng hộ của các thành viên Chính phủ khóa XI và những lời gửi gắm tâm huyết của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Các thành viên Chính phủ khóa XII tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Chính phủ khóa XI, làm hết sức mình để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác của Chính phủ từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, nhất là các lĩnh vực đất đai, hải quan, thuế, vốn…, tạo mọi điều kiện để lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, cải thiện môi trường đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài và mọi thành phần kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 8,5% GDP/năm 2007.

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp cấp bách để kiềm chế tốc độ tăng giá, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khắc phục nhanh, kịp thời các ách tắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, vốn đối ứng trong nước, thanh quyết toán công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thủ tướng cũng nhắc các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng chủ động trong những công việc trước mắt như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí….
 

Print
3720 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top