TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL triển khai các Chương trình hành động của Chính phủ

2051 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Để thực hiện triển khai các Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 868/QĐ-BVHTTDLvề Kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 10 năm 2018 của Chính phủ

Theo đó, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại kế hoạch triển khai, đó là: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thuộc Bộ; Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 168A-KH/BCSĐ ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ.

Các báo, tạp chí, Trung tâm Công nghệ thông tin, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm phù hợp với các quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Nghị quyết số 10/NQ-CP. Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; Rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong của Bộ và các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo hướng: giảm số lượng tổng cục, cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt trình cấp có thẩm quyền quyết định; Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách; rà soát, sắp xếp giảm các ban quản lý dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, bằng việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: đến năm 2021 giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với giai đoạn 2011-2015; đến 2025 tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với năm 2021; đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ có khả năng xã hội hóa cao.  Khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Phấn đấu đến năm 2021 có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với giai đoạn 2011-2015; đến 2025 có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp ngân sách nhà n ước cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với giai đoạn 2016 - 2021; đến năm 2030 giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình; xác định chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Thực hiện các cơ chế, chính sách để thu hút công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, trong đó tập trung thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Kết luận số 86-KL/TW), Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

KC

Print
2051 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top