TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp giao ban tháng 9/2008(09/10/2008)

3768 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban tháng 9/2008, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tình hình công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2008, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2008, bảo đảm chất lượng, quy trình thủ tục và tiến độ theo quy định.

Tại cuộc họp giao ban tháng 9/2008, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tình hình công tác văn hoá, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2008, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2008, bảo đảm chất lượng, quy trình thủ tục và tiến độ theo quy định.

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải tiến hành xây dựng Kế hoạch công tác năm 2009, kế hoạch phải được gửi lấy ý kiến hiệp y của Vụ Kế hoạch Tài chính và trình Thứ trưởng phụ trách xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Kế hoạch công tác phải đảm bảo tính khoa học, khả thi và được bố trí đủ kinh phí thực hiện.

Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải thực hiện các nhiệm vụ: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của Tổng cục Du lịch, nhân sự cấp phòng của Tổng cục TDTT và các Vụ chức năng của Tổng cục TDTT; Sớm hoàn thiện quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ của Ngành, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; Đôn đốc thực hiện việc kê khai tài sản, phấn đấu hoàn thành trước 05/10/2008.

Vụ Kế hoạch, Tài chính cũng sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã chỉ đạo tại buổi họp giao ban. Đó là: Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, du lịch, báo cáo lãnh đạo Bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ và các thủ tục theo quy định. Nếu chủ đầu tư không có khả năng giải ngân, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để chuyển vốn cho đơn vị khác thực hiện; Chuẩn bị nội dung giao ban các chủ đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 10/2008, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn giao nhiệm vụ cho Cục Di sản văn hoá xây dựng bản đồ không gian văn hoá Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Cục Điện ảnh xây dựng phương án lưu giữ các tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị về chính trị, tư tưởng, văn hoá...; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quảng bá các tác phẩm điện ảnh Việt Nam ở trong và ngoài nước và làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính để thổng nhất, bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

Cũng tại cuộc họp giao ban, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ: Tập hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, báo cáo lãnh đạo Bộ; Chủ trì tổ chức các đoàn công tác của Bộ về các địa phương khảo sát, đánh giá việc giải quyết chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, báo cáo Bộ trưởng.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, định kỳ hàng tháng báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009; AIG III 2009; SEA Games 25;

2. Tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển văn hoá; Chiến lược phát triển TDTT; Chiến lược phát triển du lịch; Chương trình Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình;

3. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về công tác thanh niên và vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

T.H

Print
3768 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top