CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Tổng cục TDTT: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

3339 Lượt xem

Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển của toàn ngành. Chính vì vậy, lãnh đạo Tổng cục TDTT luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Để hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Tạ Hồng Hải – Phó Chánh văn phòng Tổng cục TDTT.

Ông Tạ Hồng Hải - Phó Chánh Văn Phòng
Tổng cục TDTT (Ảnh: www.tdtt.gov.vn)
Ông có thể cho biết một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của ngành TDTT trong thời gian qua?

Công tác cải cách hành chính hiện nay đang được lãnh đạo Tổng cục TDTT quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là trong nhiệm vụ sắp xếp lại các phòng tại đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục TDTT đảm bảo tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục. Theo đó, Tổng cục TDTT thực hiện tinh giảm 15 đầu mối bên trong của các đơn vị (giảm cơ cấu tổ chức cấp phòng của các đơn vị sự nghiệp từ 85 đầu mối xuống còn 72 đầu mối).

Trong những năm qua, công tác cải cách thể chế; bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các Vụ, đơn vị trên cơ sở chức năng được giao. Trong đó, đã phân công, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho văn phòng Tổng cục TDTT là đầu mối cải cách hành chính (trước đây là vụ tổ chức cán bộ) và kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.  

Song song với những nhiệm vụ nêu trên, ngành TDTT tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Cụ thể như: tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục TDTT; cử cán bộ tham gia lớp hành chính nhà nước, lý luận chính trị, các khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, công vụ cho cán bộ thuộc Tổng cục… Đối với công tác cải cách tài chính công, Tổng cục TDTT hướng dẫn thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở bám sát lộ trình đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công của Nhà nước và các cơ quan cấp trên…

Việc kiểm soát thủ tục hành chính của ngành TDTT cho đến thời điểm này được thực hiện như thế nào, thưa ông??

Theo Quyết định số 4757/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Tổng cục TDTT không được phân công nhiệm vụ rà soát các thủ tục hành chính trong năm 2019. Mặc dù đến nay, Tổng cục TDTT không được giao nhiệm vụ cụ thể về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, song Tổng cục TDTT đã chủ động tự kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TDTT, qua đó đã phát hiện một số điểm chưa phù hợp trong quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT và kịp thời xây dựng quyết định công bố lại theo quy định. Hiện nay, trên website (www.tdtt.gov.vn) của Tổng cục Thể dục Thể thao có đăng tải mục riêng về thủ tục hành chính, cải cách hành chính để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu và thực hiện theo quy định.

Hiện đã có 07 thủ tục hành chính công bố mới, 27 thủ tục hành chính công bố sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính được hủy bỏ. Tổng số hồ sơ mới tiếp nhận trong năm 2018 và quý I năm 2019 là 134 gồm: 03 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội thể thao quốc gia; 128 hồ sơ đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm từng môn Thể thao. 03 Thủ tục đăng cai giải vô địch, giải trẻ từng môn Thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam.

Tính đến nay Tổng cục Thể dục Thể thao chưa có văn bản chính thức phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục.

Tổng cục TDTT cũng đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bảng tin trụ sở Tổng cục TDTT và niêm yết công khai địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính (vptongcuctdtt.gov@gmail.com).

Để công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiệu quả hơn, ngành TDTT đã và đang từng bước hiện đại hóa công tác cải cách hành chính, thưa ông?

Tổng cục TDTT đã chú trọng đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc khá đầy đủ cho cán bộ công chức, viên chức. Gần đây, cán bộ, công chức, viên chức của ngành thực hiện sử dụng phần mền xử lý văn bản Voffice trong hoạt động quản lý của Bộ VHTTDL. Một số bộ phận đã được cập nhật và cài đặt phần mền quản lý riêng phục vụ cho quá trình quản lý hoạt động nhà nước.

Hiện nay, Tổng cục TDTT đang tiếp tục nghiên cứu triển khai hoạt động số hóa các tư liệu, văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng hệ thống thông tin về vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao. Ngành tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và nâng cao thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên cổng Thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp thực hiện.

Ông có thể chia sẻ đôi điều về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của ngành TDTT?

Về vấn đề này, Tổng cục TDTT đã ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Tổng cục TDTT và gửi công văn số 449/TCTDTT-VP kèm theo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tạo bộ phận một cửa của Tổng cục đến văn phòng Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng quy trình, do có sự thay đổi tên của một số thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được quy định trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao so với Luật Thể dục, Thể thao năm 2006, do đó, phải điều chỉnh lại quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa dẫn đến bị chậm trễ so với quy định.

Hiện, Tổng cục TDTT có 08 cán bộ, công chức tại các bộ phận liên quan được cử làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục TDTT. Bên cạnh đó, dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến qua triển khai thực hiện vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch bưu chính công ích. Trong thời gian tới, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục TDTT và nâng cao thành dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4.

Đối với việc gửi, nhận văn bản có tích hợp chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia, Ngành đã triển khai đề nghị Bộ VHTTDL cấp chứng thư số cho lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc. Do hiện nay, việc cấp chứng thư số và chữ ký số chưa đồng bộ, chưa đầy đủ, do vậy việc gửi, nhận văn bản có tích hợp chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia vẫn chưa thực hiện được. Riêng đối với việc nhận văn bản có tích hợp chữ ký số trong hệ thống quản lý văn bản Voffice của Bộ VHTTDL đã được Tổng cục TDTT triển khai thực hiện từ năm 2018.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

N.H

Print
3339 Đánh giá bài viết này:
3.0

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top