CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Sở VHTTDL Nam Định: Những kết quả nổi bật trong công tác CCHC năm 2023

575 Lượt xem

Trong năm 2023, Sở đã triển khai đảm bảo hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra về công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số. Nhờ đó, các công tác CCHC đã góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra.

Những kết quả nổi bật

Việc cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số là một trong những chỉ số đo lường quan trọng để phát triển chính quyền điện tử góp phần đảm bảo lợi ích cho người dân được thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhiều lần. Xác định được tầm quan trọng đó, Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực; đồng thời, chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định. Ngoài các TTHC do cơ quan có thẩm quyền ban hành để giảm bớt phiền hà cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, Sở không thực hiện việc ban hành thêm các TTHC nào khác.

Hiện nay, Sở đang thực hiện 145 TTHC trong đó có 129 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh; Hiện đã tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai 15 TTHC cấp huyện; 07 TTHC cấp xã. Các Quyết định được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở, trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định .

Tính từ 10/12/2022 đến 10/12/2023 Sở đã tiếp nhận 302 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết trước, đúng hạn 301 hồ sơ; 0 có hồ sơ muộn, chậm hạn; 01 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Song song với các hoạt động trên, Sở đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: trả 90/302 hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua BCCI (30%); 211 Hồ sơ nhận trực tuyến; 01 hồ sơ đang giải quyết;  Trong năm 2023, Sở nhận được 265 phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch tại các lĩnh vực của đơn vị quản lý, tỷ lệ hài lòng đạt 100%; không có đánh giá không hài lòng hay chưa hài lòng.

Trong năm, Sở đã tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020. Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 86/KHUBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế môt cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Cập nhật và bổ sung kịp thời các TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thực hiện.

100% giấy phép, thông báo được cấp đúng hạn. Tinh thần thái độ của cán bộ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh luôn hòa nhã, lịch sự, lễ phép, lắng nghe và tiếp nhận đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan là: 145/145 TTHC đạt 100%; Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 37/145 TTHC; trong đó thẩm quyền giải quyết của Sở đã thực hiện 302 hồ sơ;

Bộ phận Một cửa đã chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu các giải pháp, sáng kiến để tối ưu hóa cho công việc; Đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quy trình hướng dẫn các TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành. 

Đặc biệt, công tác hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử được triển khai đồng bộ. Theo đó, Sở đã duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng để đáp ứng việc vận hành, kết nối các ứng dụng dùng chung, như: phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình trao đổi, gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng.

Xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu đồng thời tiếp tục triển khai, sử dụng hệ thống văn bản và điều hành V-Office; Hệ thống thư điện tử công vụ, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại Sở và các đơn vị trực thuộc, tăng cường trao đổi văn bản dưới dạng điện tử. Hiện tại trên 100% văn bản được phát hành trên phần mềm, trừ văn bản mật và văn bản đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm văn bản và lưu trữ hồ sơ. 

Sở đã thực hiện việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở đúng quy định. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015; Cập nhật những thay đổi trong quy trình ISO

Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2024

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 204, Sở đặt ra 13 nhóm nhiệm vụ trong công tác CCHC. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Sở về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; Đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết các hồ sơ, TTHC; Kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Tiếp tục đôn đốc, theo dõi triển khai các nhiệm vụ của CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác CCHC và công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, gắn công tác CCHC với việc tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ VHTTDL, của Tỉnh uỷ, UBND về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phục vụ triển khai nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Tiếp tục triển khai các giải pháp an toàn bảo mật thông tin, tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh;

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các TTHC lĩnh vực VHTTDL; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện việc lấy ý kiến người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các phòng, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức trong cơ quan.

H.Phong

Print
575 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top