CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2023

1024 Lượt xem

Xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, Sở VHTTDL đã chủ động, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCCH theo kế hoạch đề ra. 

Trong 9 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC, tập trung vào những nhiệm trọng tâm theo từng quý, từng tháng. Thường xuyên đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.

Tăng cường công tác tuyên tuyền, hướng dẫn người dân ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến (tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC.

Hiện nay, tổng số TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có: cấp tỉnh 124 thủ tục, cấp huyện 15 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục. 100% TTHC đã được niêm yết công khai, đảm bảo phục vụ tốt cho việc theo dõi, tra cứu của người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu tìm hiểu.

Công tác giải quyết TTHC được triển khai thực hiện công khai, minh bạch và hiệu quả. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận 616 hồ sơ, trong đó đã có 611 hồ sơ được giải quyết (số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 97,4%; đúng hạn 2,1% và trễ hạn 0.5%). Riêng trong tháng 9, đã có 102 hồ sơ được giải quyết, 26 hồ sơ trong hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%.

Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình rà soát, những TTHC không còn phù hợp đã được kịp thời phát hiện và đề xuất thay thế, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Đơn cử như Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích” đã được đề xuất đơn giản hóa TTHC.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đã cung cấp 100% TTHC (124/124 TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. Phân công công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp.

Trong những tháng đầu năm, Sở đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn Nhân viên Bưu điện thực hiện theo đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được theo dõi đầy đủ bằng giấy biên nhận hồ sơ, cập nhật hồ sơ vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC và chuyển giao hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý, nhận kết quả trả cho người dân, doanh nghiệp theo quy định, không để chậm trễ ách tắc.

Đặc biệt, các TTHC được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, Sở đã đẩy mạnh công tác triển khai thực TTHC trên môi trường điện tử. Theo đó, việc giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh hoạt động ổn định, đảm bảo về chất lượng chuyên môn, nhanh chóng và hiệu quả. Hiện nay, Sở đã cung cấp 118/124 THC dịch vụ công trực tuyến (trong đó: 67 TTHC toàn trình, 51 TTHC một phần, 06 TTHC mức độ 2). Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của UBND tỉnh, Sở đã thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL ngày 05/01/2023 về tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ CCHC năm 2023. Trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức tuyên truyền, phân công trách nhiệm thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, CBCC,VC và người lao động về công tác CCHC thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tháng, sinh hoạt nội bộ, đoàn thể.

Song song đó, công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC được thực hiện lồng ghép trong công tác kiểm tra cải CCHC theo kế hoạch của Sở; đã hoàn thành kiểm tra tại các phòng chuyên môn và các đơn vị (9/9 phòng chuyên môn, đơn vị).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tiếp tục được quan tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng. Sở cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở; hệ thống VNPT IOffice đã phát huy hiệu quả trong công việc, cùng với việc triển khai đồng bộ hệ thống chữ ký số giúp cán bộ, công chức, viên chức các cấp xử lý văn bản hành chính nhanh hơn qua môi trường mạng, đã giảm thiểu chi phí in ấn, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước

Sở cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC thông qua việc khuyến khích CBCC, VC xây dựng đóng góp sáng kiến, giải pháp trong triển khai công tác CCHC như: Tạo mã QR cho các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để học viên truy cập tải tài liệu và đăng ký vào lớp học.

Cùng với những hoạt động trên, công tác tổ chức bộ máy của được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và theo đúng thẩm quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn Sở và các đơn vị trực thuộc thuộc Sở được ban hành kịp thời. Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Công tác rà soát quy hoạch, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chế độ chính sách đối với CBCCVC của Sở và các đơn vị trực thuộc được thực hiện theo đúng các quy định. Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm, Sở đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch kiểm soát TTHC do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Sở; Đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; nâng cao hiệu quả việc giải quyết các TTHC qua cổng dịch vụ công của tỉnh; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và trực tuyến một phần, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; Rà soát cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ cao, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn; nâng cao chất lượng phục vụ tạo được sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch đạt hiệu quả; Tiếp tục triển khai rà soát, cập nhật các TTHC tham mưu đề xuất đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

VD

Print
1024 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top