CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch đề ra

857 Lượt xem

Công tác CCHC luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch CCHC của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã hoàn thành 08/16 nhiệm vụ và ban hành 17 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC. Cụ thể,

Sở đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký những sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm hay trong công tác nhằm góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC trong năm 2023; đồng thời xem đây cũng là cơ sở để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động.

Sở chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC, gửi Sở tổng hợp, lựa chọn để đăng ký tham dự cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” năm 2023 do tỉnh tổ chức.

Công tác tuyên truyền CCHC luôn được lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, các cuộc họp chuyên đề về CCHC; cập nhật, đăng 15 tin, bài về CCHC lên Trang thông tin điện tử của Sở; gửi Ban Biên tập CCHC tỉnh 06 tin bài về hoạt động CCHC của Sở...

Trong 06 tháng đầu năm, Sở đã 10 cử công chức thuộc các phòng chuyên môn tham gia lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chức năng tra cứu khai thác thông tin công dân phục vụ tiếp nhận giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC do tỉnh tổ chức.

Sở đã tổ chức Hội nghị tập huấn về các quy định pháp luật về kê khai tài sản thu nhập cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống thông tin truyền thông, Trang thông tin điện tử của Sở, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng; tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim lưu động, TDTT được cơ quan, đơn vị quan tâm, chủ động thực hiện thường xuyên;

Sở thường xuyên rà soát, thống kê các quy định mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực văn hóa và thể thao. . Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, gia đình và quảng cáo được Sở tham mưu đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất cao. Quá trình kiểm tra chưa phát hiện văn bản quy phạm pháp luật nào vi phạm Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng tiếp cận công việc của đội ngũ công chức thực hiện công tác kiểm tra văn bản được nâng lên rõ rệt, công tác kiểm tra văn bản ngày càng được chú trọng, quan tâm.

Tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC/danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục TTHC được UBND tỉnh ban hành, Sở đã ban hành theo ủy quyền tại Quyết định số 57/QĐ-SVHTT ngày 20/02/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, gồm 71 quy trình nội bộ.

Sở đã thực hiện công khai, niêm yết 124/124 TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở lên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; qua đó tạo thuận lợi trong tiếp cận, tra cứu thông tin cần thiết cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện công bố, công khai TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến và thực hiện bưu chính công ích tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch thủ tục hành chính được biết và thực hiện.

Ban hành Thông báo số 1932/TB-SVHTT ngày 15/9/2020 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở gửi tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực văn hóa và thể thao ( gồm 08 TTHC mức độ 3 và 14 TTHC mức độ 4). Đồng thời, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở mức độ 3, 4 của Sở đạt trên 80%; hướng dẫn công dân thực hiện thành công việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí 01 hồ sơ TTHC lĩnh vực TDTT với số tiền 500.000 đồng; thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 84 hồ sơ; không có phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hóa TTHC đối với thủ tục “Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn” và thực hiện tốt việc cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Qua việc đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, quy trình giải quyết TTHC đã góp phần giảm bớt số lượng, thành phần hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại Sở.

Sở đang tiếp tục triển khai Kế hoạch số 400/KH-SVHTT ngày 26/02/2021 về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, qua đó nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình của UBND tỉnh. Phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp chứng thư số cá nhân dùng cho Bộ phận một cửa để thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC. Đến nay, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được Sở thực hiện số hóa và nộp lưu trữ trên Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2023 đến 14/6/2023), Sở đã tiếp nhận 466 hồ sơ (tiếp nhận trong kỳ 453 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ); trong đó: lĩnh vực văn hóa 444 hồ sơ; lĩnh vực TDTT: 22 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 442 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết: 24 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng hạn: 441 hồ sơ và có 01 hồ sơ giải quyết trễ hạn.

 

 

Sở đang tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, chữ ký số trong liên thông văn bản điện tử…; tổ chức triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các cơ quan bộ, ngành Trung ương; triển khai sử dụng chữ ký số trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trang thông tin điện tử Sở (http://svhtt.khanhhoa.gov.vn) đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, các thông tin như: văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản pháp quy của ngành trên địa bàn tỉnh,... phục vụ tổ chức, người dân và doanh nghiệp; cung cấp thông tin liên quan đến công tác CCHC, TTHC như: Thông tin về hoạt động CCHC; tài liệu hướng dẫn TTHC mức độ 3,4; tiến độ giải quyết hồ sơ,... đồng thời thực hiện liên kết đến Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh để các tổ chức và công dân có thể tiếp cận, tra cứu thông tin về CCHC, TTHC nhanh chóng chính xác và kịp thời.

Sở đang thực hiện việc duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, với mục tiêu đảm bảo 100% hồ sơ được thụ lý và giải quyết đúng hạn, đúng luật theo quy định; mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực hiện TTHC đạt 84% trở lên; 100% các quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được UBND tỉnh công bố đều được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch CCHCh; Tăng cường vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi tham gia thực hiện TTHC tại Sở. Thực hiện nghiêm túc quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Văn hóa và Thể thao trong năm 2023; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại để nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC và nâng cao số lượng TTHC giải quyết qua mạng Internet ở mức độ 3,4 theo lộ trình của UBND tỉnh, nhằm giảm chi phí về thời gian, tài chính của tổ chức và cá nhân.

Tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử, nhất là đối với lãnh đạo cấp Sở, để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật văn bản quy phạm phát luật mới ban hành nhất là các văn bản có liên quan đến thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

KC

Print
857 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top