CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Phối hợp chỉ đạo đối với công tác Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

6455 Lượt xem

Ngay từ những ngày đầu sau cách mạng tháng 8 năm 1945 Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của giáo dục thể chất và thể thao cho thế hệ trẻ. Trong Thư gửi học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới trung thu 1945, Bác Hồ khuyên: “Phải siêng tập thể thao cho mình mẩy được nở nang” (Báo cứu quốc 17/9/1945). Với phương châm vận động tổ chức phong trào khỏe là: “Đi từ gốc đến ngọn: Lấy thể dục làm căn bản. Lấy dân chúng làm trường hoạt động. Cố lo phổ thông thể dục trong toàn dân” và “Thể dục, đức dục, trí dục là mục đích của cơ quan phụ trách sức khoẻ toàn dân”.

Lúc ấy Nha Thanh niên và Thể dục Trung ương nằm trong Bộ Quốc gia Giáo dục. Phong trào khoẻ trong trường học được phối hợp từ cấp trung ương đến cơ sở, cũng năm 1946 Phòng Thể dục trung ương đã xây dựng Chương trình “Thể dục trong nền giáo dục mới” đưa ra thảo luận tại Hội nghị giáo giới toàn quốc để thống nhất thực hiện. Điều đó thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng , Chính Phủ và Bác Hồ, đó cũng là yêu cầu khách quan đòi hỏi của việc phối hợp cộng tác chặt chẽ, gắn kết giữa hai ngành Giáo dục-Đào tạo và Thể dục thể thao.

Xác định đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong những năm qua, ngành Thể dục thể thao và ngành Giáo dục-Đào tạo đã tham mưu cho Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính Phủ ban hành các văn bản lãnh đạo và chỉ đạo về Thể dục, thể thao trong trường học như: Các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác thể dục thể thao, gần đây nhất là Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 1 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến 2020, trong đó đặc biệt chú trọng đến giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; Pháp lệnh Thể dục, thể thao ban hành năm 2000 và Luật Thể dục, thể thao ban hành năm 2006; Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến 2020 cũng xác định vai trò của giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường rất quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp Thể dục thể thao nói chung. Ngày 31 tháng 01 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Hai ngành đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động phối hợp nhằm chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Nhiều văn bản phối hợp đã được ban hành như: Thông tư liên tịch số 403/GD-TDTT ngày 17/6/1975 giữa Bộ Giáo dục và Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành tiêu chuẩn rèn luyện thân thể mới áp dụng cho học sinh các trường phổ thông; Thông tư này đã được thực hiện trong nhiều thập niên qua cho đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 53/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BGDĐT-UBTDTT ngày 29/12/2005 về hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác TDTT trường học giai đoạn 2006-2011.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chỉ đạo công tác thể dục, thể thao trong trường học giai đoạn 2011-2015 với mục đích củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào TDTT trong trường học, nâng cao sức khoẻ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển TDTT trường học theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giờ học thể dục nội khoá, đa dạng hoá các hình thức hoạt động ngoại khoá. Nhiều văn bản phối hợp khác trong công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thi đua khen thưởng, chỉ đạo các hoạt động thể thao ngoại khóa để phối hợp tổ chức, chỉ đạo các hoạt động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây là Tổng cục Thể dục thể thao-cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Thể dục thể thao-cơ quan ngang Bộ) đã thường xuyên phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo, tổ chức các hội thi theo định kỳ như: Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc, Hội thi Văn hoá - Thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc; Hội thi Sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường Sư phạm, Hội thi Thể thao các trường học sinh khuyết tật toàn quốc và các giải thể thao toàn quốc từng môn thể thao cho học sinh, sinh viên...

Các hoạt động tác nghiệp cụ thể thường xuyên giữa hai ngành luôn được thực hiện có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở điển hình là phối hợp tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Tổng cục TDTT phối hợp với Bộ GDĐT  tuyển chọn các vận động viên tham gia các Đại hội TDTT học sinh, sinh viên khu vực,châu Á, Thế giới và các giải thể thao quốc tế khác. Tổng cục TDTT đã cử các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ tham gia cùng Bộ GDĐT biên soạn chương trình giảng dạy môn Thể dục cho các cấp học trong các trường phổ thông.

Từ năm 2010, Tổng cục TDTT đã thường xuyên mở các lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc nhằm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 là đảm bảo 100% trường phổ thông đưa môn bơi vào chương trình ngoại khoá. Năm học 2015-2016 thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục thể thao) đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, ban hành và hướng dẫn, chỉ đạo các trường học phổ thông trong cả nước tập luyện thường xuyên thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và phổ biến bài quyền Võ cổ truyền vào trường học. Đồng thời tích cực triển khai chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam đối với học sinh từ mẫu giáo đến phổ thông trung học.

Tuy nhiên, việc phối hợp quản lý, chỉ đạo giữa 02 ngành về công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học còn gặp rất nhiều khó khăn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như điều kiện cơ sở vật chất về sân bãi, phòng tập, dụng cụ tập luyện còn thiếu và lạc hậu chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; đội ngũ giáo viên thể dục còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng; chương trình học thể dục chính khoá cũng như ngoại khoá còn bất cập.

Để đạt được hiệu quả cao hơn nữa về giáo dục thể chất và thể thao cho học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông, đại học và chuyên nghiệp cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng hơn nữa giữa các ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch ở cấp tỉnh, huyện và xã, đặc biệt là sự năng động sáng tạo phối hợp giữa các Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Các địa phương nhất là ở các xã, phường, thị trấn cần có kế hoạch chủ động phối hợp để sử dụng cơ sở vật chất sân bãi của trung tâm văn hoá, thể thao xã vào việc giáo dục thể chất và thể thao cho học sinh. Hai ngành tích cực  triển khai các hoạt động phối hợp cụ thể, chặt chẽ hơn trong việc biên soạn, chỉnh lý và bổ sung chương trình giáo dục thể chất các cấp; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thể dục cho các nhà trường để đáp ứng với tình hình mới. Quan tâm, chỉ đạo các trường đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất sân bãi thể dục thể thao, thành lập và đưa vào hoạt động nề nếp các câu lạc bộ TDTT cơ sở theo điều kiện, đặc thù của từng trường nhằm đạt được các mục tiêu Giáo dục thể chất và thể thao nhà trường trong Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến 2020 tầm nhìn 2030 của Chính phủ./.

Vũ Trọng Lợi

Print
6455 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top