CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL Thái Bình nâng cao công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

840 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Sở VHTTDL Thái Bình đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thông tin tuyên truyền về CCHC tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng.

Những kết quả đạt được

Để triển khai thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch đề ra Sở VHTTDL triển khai các chương trình hành động , trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện CCHC trong tất cả các cơ quan, đơn vị. Công tác CCHC đượccoi là một nhiệm vụ trọng tâm; Việc triển khai thực hiện được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; đảm bảo thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ. Hiện nay, có khoảng 50% các nhiệm vụ trong kế hoạch đã được hoàn thành, 50% các nhiệm vụ trong kế hoạch đã và đang được triển khai thường xuyên, liên tục trong cả năm đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, kế hoạch CCHC được quan tâm thực hiện thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban của Sở; Các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ và của tỉnh phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành; đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các tin, bài liên quan đến CCHC lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Lãnh đạo Sở Chỉ đạo phòng chuyên môn tích cực nghiên cứu, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của ngành trình UBND tỉnh và tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành, kịp thời cập nhật, triển khai những văn bản mới, loại bỏ những văn bản hết hiệu lực thi hành.

Sở tổ chức lớp tập huấn kiểm kê di tích và triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Vũ Thư và thành phố Thái Bình; Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh; hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn Yoga; tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho 30 hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đến thời hạn đổi thẻ; khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho 70 học viên là hướng dẫn viên, người lao động, người dân tham gia, phục vụ trực tiếp các hoạt động phục vụ tại điểm du lịch khu vực rừng ngập mặn và đất ngập nước các xã:Thuỵ Xuân, Thuỵ Hải, Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ.

Công tác cải cách TTHC của Sở được tổ chức thực hiện có hiệu quả, bộ phận chuyên môn trực tiếp làm công tác CCHC đã rà soát thống kê toàn bộ các TTHC như: mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện thực hiện... công bố, cập nhật, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành đúng quy trình. Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực. 100% TTHC của Sở đều cắt giảm từ 40 - 50% thời gian giải quyết so với quy định của Bộ VHTTDL.

Hiện nay, Sở đang thực hiện 124 TTHC, cấp huyện thực hiện 20 TTHC, cấp xã thực hiện 07 TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở.

Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được trang bị thiết bị máy móc đảm bảo công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc ngành phụ trách, phối hợp nhịp nhàng với công chức phụ trách lĩnh vực có liên quan tới TTHC trong Sở. Sở đã bố trí 01 đồng chí chuyên trách trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

100% TTHC của Sở được số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả. Tính đến hết tháng 6/2023 Sở đã tiếp nhận 96 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết 95 hồ sơ, 01 hồ sơ quá hạn. Sở không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến TTHC của ngành.

Hiện nay, Sở đang thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy theo văn bản chỉ đạo của tỉnh. Sở đang thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức theo chỉ tiêu được tỉnh giao.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng vị trí việc làm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Hiện nay, Sở đang chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở. Sở có thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm 01 công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng, điều động và bổ nhiệm 01 viên chức lãnh đạo quản lý đơn vị và thực hiện bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương chuyên viên chính đối với 01 đồng chí Lãnh đạo Sở; bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch thanh tra viên 01 công chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với 01 cá nhân hoàn thành thời gian tập sự; xếp lương đối với 01 viên chức hoàn thành thời gian tập sự.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Sở cử 02 công chức tham dự lớp tập huấn về công tác văn thư lưu trữ; đồng thời Sở đang tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với các nghệ sĩ và nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cái tài năng trẻ luôn được Sở quan tâm, động viên và khích lệ kịp thời.

Sở kịp thời ban hành văn bản phân bổ kinh phí theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện sau khi có kết luận của kiểm toán.

Đến nay, 100% các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện công khai sử dụng kinh phí, sử dụng tài sản cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước. Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức của cơ quan Văn phòng Sở và lấy ý kiến biểu quyết dân chủ thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm. Việc thực hiện tốt chế độ công khai tài chính ở các đơn vị trong ngành đã góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham ô, tham nhũng.

Sở đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc nhất là trang bị hệ thống máy tính, đảm bảo 100% các phòng lãnh đạo và chuyên môn có máy tính nối mạng Internet; 100% phòng cán bộ quản lý đều được trang bị điện thoại phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua mạng văn phòng điện tử liên thông. Qua đó đã tạo điều kiện giải quyết công việc được nhanh chóng, hiệu quả.

Hệ thống phương tiện tin học được nối mạng nội bộ và mạng Internet. Triển khai sử dụng mạng văn phòng điện tử, tiếp nhận và gửi văn bản thông qua chữ ký số. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên biên tập, đăng tải các tin bài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 trong hoạt động của cơ quan.

Những nhiệm vụ cần triển khai

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các văn bản của nhà nước về công tác cải cách hành chính, gắn công tác CCHC với việc tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí lại bộ máy, cán bộ đảm bảo sự điều hành thống nhất và thông suốt.

Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị làm việc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Tiếp tục rà soát các TTHC để có những điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ công chức trong việc thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động công vụ của cán bộ công chức nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm tạo lòng tin cho người dân. Tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện CCHC.

KC

Print
840 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top