CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL Nam Định đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

615 Lượt xem

Công tác CCHC 6 tháng năm 2023 đã được các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC được duy trì niêm yết công khai, minh bạch theo quy định; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan ngày càng được đẩy mạnh; HTQLCL ISO 9001:2015 được duy trì và cải tiến thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của Sở. Theo đó, . Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát TTHC tới toàn thể công chức, viên chức; Thường xuyên gắn công tác CCHC với các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chuyên đề.. của cơ quan.

 

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng, triển khai và thực hiện Kế hoạch CCHC nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC. Thông qua công tác kiểm tra giúp Sở nắm bắt được tình hình triển khai thực hiện CCHC và quy chế dân chủ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở; những khó khăn, vướng mắc qua đó có những giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC và quy chế dân chủ ở cơ sở.

TTriển khai nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Công tác rà soát hệ thống VBQPPL được Sở thực hiện thường xuyên, chưa phát hiện văn bản nào trái luật, không đảm bảo quy định.

Nghiêm túc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Sở đã chỉ đạo việc rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, bãi bỏ những bộ thủ tục không còn hiệu lực.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước rà soát các TTHC và thực hiện cắt giảm các bước tối thiểu hóa theo quy định; ngoài các TTHC do cơ quan có thẩm quyền ban hành để giảm bớt phiền hà các TTHC cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách..

Hiện nay, Sở đang thực hiện 145 TTHC trong đó có 129 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, 16 TTHC cấp tỉnh; Hiện đã tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai 15 TTHC cấp huyện; 07 TTHC cấp xã. Các Quyết định được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định.

Tính từ 10/12/2022 đến 10/6/2023, Sở đã tiếp nhận 150 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó: 02 hồ sơ lĩnh vực Di sản; 47 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 02 hồ sơ lĩnh vực TDTT; 99 hồ sơ lĩnh vực văn hoá. Đã giải quyết trước hạn, đúng hạn 146 hồ sơ, 04 hồ sơ trong hạn đang giải quyết; 0 hồ sơ quá hạn. Sở đã nhận được 145 phiếu đánh giá trực tiếp/trực tuyến của tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch tại lĩnh vực của Sở. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%; không có đánh giá không hài lòng hay chưa hài lòng.

Thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức hợp lý, phù hợp chuyên môn, góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo của CBCCVC; Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Chỉ đạo các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh và Quy chế làm việc của Sở về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Sở VHTTDL; Tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan; Ban ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở và 6 đơn vị trực thuộc năm 2023 theo đúng quy định.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch; Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá xếp loại công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển cán bộ hàng năm.

Thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các lớp học nâng cao nghiệp vụ theo lĩnh vực phòng và cán bộ được phân công phụ trách.

Thực hiện công khai sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan trên Cổng thông tin điện tử của SởTTổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức của cơ quan Văn phòng Sở và lấy ý kiến biểu quyết dân chủ thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục triển khai, sử dụng hệ thống văn bản và điều hành V-Office; Hệ thống thư điện tử công vụ, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại Sở và các đơn vị trực thuộc, tăng cường trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, hiện tại trên 100% văn bản được phát hành trên phần mềm, trừ văn bản mật và văn bản đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm văn bản và lưu trữ hồ sơ.

Duy trì vận hành Cổng Thông tin điện tử của Sở Cổng Thông tin điện tử của Sở thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Tiếp cận thông tin, cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin và Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, như việc xác định đầu mối cung cấp thông tin. Đã công khai các thông tin theo quy định tại Điều 17, Điều 19 của Luật tiếp cận thông tin và quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy dịnh về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và các văn bản hướng

dẫn, đăng tải thông tin thường xuyên, liên tục, cung cấp kịp thời các văn bản, thông tin chỉ đạo, điều hành trên Cổng TTĐT ... tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức khai thác thông tin; Hệ thống kết nối được được duy trì thường xuyên để tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Duy trì triển khai, vận hành Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, cơ bản đáp ứng về tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đa số công chức, viên chức sử dụng thư công vụ trong trao đổi công việc, góp phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ, trao đổi công việc nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, việc sử dụng thư công vụ cũng đảm bảo về an toàn, bảo mật thông tin. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành, phục vụ trong công việc chuyên môn và tạo thuận lợi tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng những Hệ thống phầm mềm mới để phục vụ phát triển Chính quyền số.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm, Sở sẽ tập trung tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023.Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực ngành để chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC.

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả quản lý. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương, UBND tỉnh gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thực hiện phân công, phân cấp các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Thực hiện kế hoạch giao cho các đơn vị về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/CP. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phục vụ triển khai nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Tiếp tục triển khai các giải pháp an toàn bảo mật thông tin, tích hợp chữ ký số chuyên dung vào hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh.

KC

Print
615 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top