CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL Lạng Sơn nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

664 Lượt xem

Nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Sở VHTTDL Lạng Sơn đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023.

Chỉ tiêu đề ra

Trong 6 tháng cuối năm 2023, ngành VHTTDL Lạng Sơn đặt chỉ tiêu phấn đầu Chỉ số CCHC của Sở nằm trong nhóm 15 Sở ban ngành có chỉ số cao nhất trong năm 2023. Cùng với đó, 100% văn bản văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; 100% văn bản được cấp có thẩm quyền giao quy định chi tiết được ban hành kịp thời; 100% các vấn đề phát hiện qua theo dõi, thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật được xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định.

Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành; Rà soát cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện đối với các thủ tục hành chính (TTHC) có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên.

Trên 99% tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn; Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn đều phải có giải trình trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

100% phòng, đơn vị được kiện toàn theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

100% phòng, đơn vị sự nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm và hoàn thành 100% chỉ tiêu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

Tiếp tục triển khai hiệu quả cải cách tài chính công, nhất là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Duy trì 01 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Đảm bảo 100% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan được thực hiện trên nền tảng số. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 70% đảm bảo lộ trình đến năm 2025, 100% hồ sơ được số hóa để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Nhiệm vụ, giải pháp

Ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC và nội dung, lĩnh vực CCHC; đảm bảo công tác CCHC được triển khai liên tục, đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC.

Thực hiện kiểm tra trực tiếp về công tác CCHC trên 30% các phòng, đơn vị gắn với kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Sở trong thực hiện công tác CCHC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các nội dung về CCHC.

Chỉ đạo khắc phục đối với những nội dung còn hạn chế, bị đánh giá thấp trong chỉ số CCHC năm 2022; khuyến khích công chức, viên chức nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, mô hình mới trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị.

 

Tham mưu UBND tỉnh Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch;

Tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý của ngành về công tác phân công, phân cấp, uỷ quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giữa các cấp chính quyền tại địa phương theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 21/3/2016 của Chính phủ; Bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các VBQPPL.

 

.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Đề án cải cách TTHC tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023.

Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Công bố TTHC, danh mục TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm tiến độ, nội dung theo quy định. Công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận và kết quả xử lý phản ánh kiến nghị, tiến độ, kết quả giải quyết TTHC, kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC.

 

Triển khai, thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; bảo đảm các nội dung thực hiện trong năm 2023 hoàn thành theo đúng tiến độ; Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, công chức, viên chức toàn ngành tham gia thực hiện TTHC trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức.

 

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo quy định, có cơ chế khuyến khích, tạo động lực để công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ người dân, doanh nghiệp; Hướng dẫn các phòng, đơn vị xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin vào các bước của công tác tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tuyển chọn thí sinh; Thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trong năm 2023.

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ; biểu dương, khen thưởng những tập thể có thành tích tốt và những cá nhân gương mẫu, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định hoặc thực hiện chưa tốt văn hóa công vụ; Tiếp tục cập nhật dữ liệu số hóa hồ sơ công chức, viên chức của Sở.

Rà soát các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện chế độ tự chủ, nâng dần mức độ tự chủ; Thực hiện công khai minh bạch các nguồn kinh phí được giao, lập, thẩm định dự toán kinh phí để thực hiện đảm bảo nội dung và kinh phí. Tập trung rà soát, thực hiện theo các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quản lý, giám sát đối với công tác tài chính tài sản của đơn vị để có bổ sung các quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, chủ động trong chi tiêu và phục vụ kịp thời hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo nhiệm vụ giao.

 

Duy trì việc điều hành, xử lý văn bản của Sở thông qua phần mềm văn phòng điện tử iOffice. Đồng thời, tiếp tục tiến hành nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin của Sở để đảm bảo triển khai các phần mềm ứng dụng có hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Duy trì hoạt động trục kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Sở và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật kết nối, liên thông trong nội bộ tỉnh. Đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu đi, đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản (trừ văn bản mật hoặc văn bản có nội dung bí mật nhà nước của các cơ quan);

Tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC; Tiếp tục quản lý, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử của Sở;

 

KC

Print
664 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top