CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL Gia Lai đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2023

1123 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền CCHC và phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện tốt. Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật hiện hành. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 44/2022/NĐ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở từ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở đã thường xuyên kiểm tra, rà soát để đánh giá lại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đó nhằm phát hiện những văn bản chồng chéo hoặc không còn phù hợp với quy định mới của pháp luật cần thay thế, sửa đổi, bổ sung để tham mưu cơ quan có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Sở đã triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện. Hiện tại, sau khi bàn giao nhân viên Bưu điện đã thực hiện tốt, thuần thục các thao tác để tiếp nhận hồ sơ một cửa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ gồm máy vi tính, bàn làm việc, máy in, máy Scan được Bưu điện tỉnh bố trí tại Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở quan tâm thực hiện.

Tổng hợp, cập nhật 100% kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên trang thông tin điện tử. Trong năm 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 163 hồ sơ TTHC, 3 hồ sơ đang xử lý, không có hồ sơ trễ hạn.

Triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 100/KH-SVHTTDL ngày 28/12/2022 của Sở VHTTDLvề việc kiểm soát TTHC năm 2023; Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và 02 đơn vị sự nghiệp công lập 6 tháng đầu năm 2023; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện Sở vẫn đang thực hiện Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với Sở; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Gia Lai. Căn cứ vào danh mục, khung năng lực và bản mô tả vị trí việc làm đã được phê duyệt, Sở đã triển khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo biên chế được giao hàng năm.

Ban hành Quyết định số 504/QĐ-SVHTTDL ngày 28/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở; Quyết định số 500/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 07/02/2023 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở tiếp tục thực hiện; Quyết định số 270/QĐ-SVHTTDL ngày 24/8/2021 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; giải quyết thu nhập tăng thêm từ nguồn khoán kinh phí hàng năm và các chế độ khác cho công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế quản lý tài sản công của Sở nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài chính, tài sản của Sở.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước bằng việc tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống thư công vụ của tỉnh.

Ban hành các kế hoạch về việc triển khai và thực hiện công tác chuyển đổi số như:

Kế hoạch số 68/KH ngày 26/9/2022 của Sở VHTTDL về việc triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số lĩnh vực thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 86/KH-SVHTTDL về việcChuyển đổi số của Sở VHTTDL năm 2023; Công văn số 773/SVHTTDL-VP triển khai lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Công văn số 936/SVHTDL-VP triển khai các nội dung chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng; Công văn số 1054/SVHTTDL-VP triển khai các kế hoạch về chuyển đổi số và chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia.

Công khai đầy đủ kịp thời tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Trang thông tin (cụ thể chuyên mục Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023: Kiểm tra, cập nhật tự động ít nhất 01 lần vào cuối buổi sáng và 01 lần vào cuối buổi chiều trên Trang thông tin điện tử). Công khai 100% TTHC (122/122) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở dưới hình thức dịch vụ công mức độ 2; dẫn đường link liên kết đến cổng dịch vụ công của tỉnh địa chỉ: https://dichvucong.gialai.gov.vn/; dẫn đường link liên kết đến cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn/ .

100% cán bộ công chức đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đến và đi được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị; công chức viên chức thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành và trao đổi với các cơ quan khác qua hệ thống mail công vụ. Triển khai áp dụng chữ ký số đến 04/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 100% văn bản được thực hiện chữ ký số cá nhân và tổ chức đúng theo quy định.

Hệ thống một cửa điện tử được triển khai và hoạt động hiệu quả với 100% hồ sơ được tiếp nhận vào hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 100% hồ sơ được xử lý trả kết quả cho tổ chức, công dân đảm bảo nhanh chóng đúng hạn.

Khai thác sử dụng "Cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch" của tỉnh tại địa chỉ: https://gialaitourism.vn. Khai thác sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo OA tăng cường công tác CCHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, cụ thể tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 sau khi tích hợp kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỉ lệ 98% (120/122 TTHC) nhưng số TTHC có phát sinh hồ sơ lại rất ít.

Quá trình thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1012/STTTT-CNTT ngày 01/7/2022) vẫn còn nhiều bất cập. Chưa thực hiện đúng quy trình số hóa hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Hiện tại các hồ sơ mức độ 3,4 của tổ chức công dân mới chỉ dừng ở mức văn bản scan gốc, sau đó bổ sung hồ sơ sau nên chưa đáp ứng yêu cầu hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 do đó còn gặp nhiều bất cập.

Chính vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, Sở sẽ tập trung tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo đúng nội dung và thời gian của Kế hoạch; Tiến hành công tác kiểm tra CCHC các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức.

Tiếp tục rà soát để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC; rà soát, ban hành văn bản bám sát nội dung các văn bản cấp trên, thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 để đi dần vào nề nếp, phục vụ công dân, tổ chức được tốt hơn.

KC

Print
1123 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top