CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Một vài kết quả về CCHC trong 6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL Sơn La

929 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023, Sở VHTTDL Sơn La đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cũng như nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu đơn vị. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tập trung vào 6 tiêu chí lớn của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính gồm: tham gia của người dân, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, TTHC công, cung ứng dịch vụ công.

Theo đó, Sở đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền triển khai liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức, phương thức mới; lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt tìm hiểu thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách” được triển khai trong toàn ngành. Sở đã thực hiện niêm yết công khai các TTHC trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử Sở và tại Bộ phận một cửa, tại tiền sảnh cơ quan. Các khoản thu phí, lệ phí được công khai nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và người dân giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Song song với các hoạt động trên, Sở đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với công chức của Sở; Công khai minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước nhất là việc mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản và các khoản chi khác; Đồng thời, công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và trong công tác tổ chức cán bộ. Trên cơ sở đó tất cả các hoạt động đều được công khai minh bạch trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.

Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn tiếp tục được triển khai trong toàn ngành một cách công khai, minh bạch qua đó khắc phục sự chồng chéo và không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Sở cũng đặc biệt chú trọng nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”. Theo đó, Sở luôn chủ động bám sát thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (đối với Giám đốc Sở) và các ngày trong tuần (đối với Thanh tra). Phối hợp với các sở, ban, ngành thu thập thông tin, ý kiến của công dân về những vấn đề liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực VHTTDL và gia đình trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng khu vực công”, Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí (theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 4/10/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 116-KH-TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ); Thường xuyên quán triệt Luật PCTN, các chương trình hành động thực hiện phòng chống tham nhũng của Bộ VHTTDL, của UBND tỉnh và của ngành đến cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. 

Thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và các cơ quan trực thuộc trên Trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo cơ chế một cửa giúp cho bộ phận tiếp công dân được dễ dàng, thuận tiện, rút gọn và hiệu quả. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tổ chức và cán bộ, công tác tuyển dụng như công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức, viên chức; công khai việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Thực hiện đúng quy định về công khai thu chi tài chính của cơ quan (trong quản lý tài chính và mua sắm tài sản): công khai số liệu dự toán và quyết toán của cơ quan; việc sử dụng các nguồn thu; mua sắm, sửa chữa tài sản của cơ quan hàng năm theo đúng quy định. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện nghiêm công tác Phòng chống, phát hiện xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” để cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm đảm bảo đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức, đúng đối tượng đảm bảo công bằng, dân chủ, tiết kiệm, không sử dụng vượt định mức tiêu chuẩn, sử dụng tài sản công trái quy định cũng vừa để làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường chỉ đạo điều hành ngân sách.

Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”, Sở tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng chuyên môn: thực hiện việc rà soát kiểm kê tài sản, đề xuất phương án mua sắm trang thiết bị làm việc cho cán bộ công chức cơ quan sở. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của cơ quan.

Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức có hộp thư điện tử và sử dụng hộp thư điện tử phục vụ công việc tại đạt 100%; Duy trì tốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản của nhà cung cấp VNPT theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp tục duy trì cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên trang thông tin điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại địa chỉ: http://vhttdl.sonla.gov.vn; tiếp tục thực hiện tốt quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan Sở.

Tăng cường phổ biến đến người dân được biết sử dụng Cổng thông tin điện tử của Sở, tỉnh; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin để tăng số lượng, tỷ lệ người dân khai thác thông tin hành chính sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường các tiện ích, tuyên truyền và có các giải pháp hỗ trợ để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của tỉnh khi giải quyết TTHC.

Thường xuyên duy trì hoạt động trang thông tin điện tử; bảo dưỡng thiết bị, duy trì kết nối thông suốt mạng nội bộ với mạng tin học diện rộng của tỉnh; Trang bị phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của cơ quan.

Duy trì hệ thống mạng tin học, mạng LAN nội bộ, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính trong soạn thảo văn bản và xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; Từng bước thực hiện việc áp dụng chữ ký số trong quá trình thẩm định và xử lý văn bản đi tại cơ quan Sở.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Sở tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tiếp tục duy trì cung cấp thông tin và TTHC trên trang thông tin điện tử đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAR Index, PAPI.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Tỉnh ủy Sơn La về ban hành quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến chỉ số PAPI; chấn chỉnh xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với sự phát triển bền vững của ngành VHTTDL.

Đẩy mạnh đơn giản hóa, công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, thực hiện công khai quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết kết quả TTHC của người dân và doanh nghiệp giữa Sở với Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn của ngành. Duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dịch vụ công mức độ 3,4 đối với các TTHC của Sở VHTTDL.

VD

Print
929 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top